Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik do karty).
 2. Dokumenty potwierdzające dokonanie zmian przez klub np. protokół zebrania, uchwały.
 3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, Nr konta 32 1240 1473 1111 00104343 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego Legnicy. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Opłaty:

1. Opłata:10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy)- w przypadku konieczności zmiany wcześniejszej decyzji. Podstawa prawna: Załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy o opłacie skarbowej, cz. I poz. 53.

2. Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 z późn zm.) organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zwolnione są z zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter biuro obsługi interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica,

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej dokonuje się na wniosek organu reprezentującego klub.
 2. W przypadku wątpliwości, co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę upoważnioną do reprezentacji klubu, w Wydziale Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.