Podstawa prawna:

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik do karty).

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej, dokonanej na konto Urzędu Miasta w Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, Nr konta 32 1240 1473 1111 00104343 3697 lub w kasie Starostwa Powiatowego Legnicy. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.  W przypadku zmiany danych, których mowa w § 7 Rozporządzenia MSiT, należy złożyć także wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (załącznik do karty o dokonanie zmian w ewidencji)

Opłaty:

1. Opłata:17,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy). Podstawa prawna: Załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy o opłacie skarbowej, cz. II poz. 21.

2. Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 1628 z późn zm.) organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zwolnione są z zapłaty opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Zwolnienie to dotyczy czynności związanych wyłącznie z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Zaświadczenie wydaje się na wniosek organu upoważnionego do reprezentacji klubu sportowego.

2. W przypadku wątpliwości co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Miejsce odbioru dokumentów:

1. Osobiście, przez osobę upoważnioną do reprezentacji klubu sportowego, w Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.

2. Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.