Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane doumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik do karty).
 2. Oryginały dokumentów z zebrania założycielskiego:
  1. lista członków założycieli klubu;
  2. protokół z zebrania założycielskiego;
  3. uchwała o utworzeniu klubu;
  4. uchwała o przyjęciu statutu klubu oraz statut klubu w 2 egzemplarzach, podpisany • przez komitet założycielski;
  5. uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego.
 3. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.
 4. Jako dodatkowe dokumenty można dołączyć uchwały o wyborze organów klubu.

W przypadku, gdy na zebraniu założycielskim nie wybrano składu organów klubu, informacje w tej sprawie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty ich wyboru.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Punkt Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych kończy się wydaniem przez organ decyzji o wpisie lub odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę wskazaną jako członka Komitetu Założycielskiego lub przez osobę upoważnioną przez Komitet założycielski, w Wydziale Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.