Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Podstawa prawna:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz.1393)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 roku w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. , nr 243, poz. 1449 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych (załącznik do karty).
 2. Oryginały dokumentów; np. protokół, uchwały.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia dokumentów:

Parter Biuro Obsługi Interesantów, Plac Słowiański 1, 59 -220 Legnica,

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wykreślenie z ewidencji/likwidacji dokonuje się na wniosek Zarządu/likwidatora (ów)
 2. W przypadku wątpliwości co do reprezentacji, o której mowa w punkcie 1, lub uzyskania wyjaśnień koniecznych do dokonania zmian, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Miejsce odbioru dokumentów:

 1. Osobiście, przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczniowskiego klubu sportowego/likwidatora, w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pokój 220, tel. 76 72 43 418.
 2. Pocztą na adres siedziby klubu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.