Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku;

Jak uzyskać informację?

Przez informacje o środowisku i jego ochronie należy rozumieć wiadomości o danym środowisku (jego części lub elemencie), dotyczące jego stanu, ocen, zamierzeń, co do przeznaczenia lub wykorzystania, przewidywanego oddziaływania na otoczenie i środków przeciwdziałających temu oddziaływaniu.

Informacja o środowisku może być udostępniana poprzez:

 • przekazanie informacji ustnie;
 • wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu;
 • umożliwienie sporządzenia kopii w siedzibie urzędu;
 • przesłanie kopii dokumentów lub informacji przez odpowiedni organ - dopuszczalna jest wersja papierowa (za pośrednictwem poczty) a także wersja elektroniczna z wykorzystaniem wskazanych nośników danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku:

Informacja o środowisku jest udostępniana na pisemny wniosek, który powinien zawierać następujące elementy:

 • dane wnioskodawcy,
 • adres wnioskodawcy,
 • zakres wniosku - należy wskazać, o jakie informacje występuje wnioskodawca.

 

Opłaty

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 • informacje należało wyszukać,
 • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcanie informacji o środowisku i jego ochronie została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem

Termin realizacji wniosków

Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności przedłużenia załatwienia sprawy.

Odmowa udostępnienia informacji

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić dostępu do informacji, gdy:

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 2. wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Ponadto art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określa katalog informacji, które nie podlegają udostępnieniu. Organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli, m.in.:

1. udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej,

2. informacje dotyczą:

 • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;
 • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa;
 • danych osobowych dotyczących osób trzecich jeśli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;
 • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;
 • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska;
 • informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, jeśli udostępnienie tych informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną i został złożony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępnienia.

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których część, z wyżej wymienionych przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.