Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. pełnomocnictwo

 

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie zaświadczenia, bądź wniosek o udostępnienie danych zawartych w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.

 

Załączniki:

 1. oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego/ karty pojazdu;
 2. dowód własności pojazdu, w przypadku nabycia pojazdu bez dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, bądź ich utraty,
 3. dowód tożsamości,
 4. jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli,
 5. karta czasowego pobytu – w przypadku cudzoziemca.

 

Opłata:

Za wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, nie pobiera się opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo;
 • 17 zł od czynności wydania zaświadczenia.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy –32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego – (Dz. U z 2017r. poz.1257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – (Dz. U. z 2018r. poz.  1990).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r.  poz. 1088.z późn. zm.).