Do pobrania: 

WYMAGANE DOKUMENTY:

I Prawo jazdy zatrzymane na okres do 1 roku po otrzymaniu:

 1. wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub o przywrócenie cofniętego uprawnienia,
 2. orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – jeżeli osoba była skierowana na takie badania,
 3. zaświadczenie o odbyciu kursu reedukacyjnego — jeżeli kurs jest wymagany.

II Prawo jazdy zatrzymane na okres powyżej 1 roku:

 1. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub o przywrócenie cofniętego uprawnienia,
 2. za pośrednictwem ośrodka egzaminowania zawiadomienie o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej na profilu kandydata na kierowcę,
 3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – jeżeli osoba była skierowana na takie badania,
 4. zaświadczenie o odbyciu kursu reedukacyjnego — jeżeli kurs jest wymagany,
 5. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 573), osoba nosząca nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową wykonanego na zewnętrznym nośniku danych,
 6. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie prawa jazdy,
 7. dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
 8. pełnomocnictwo do odbioru dokumentu, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli podlega opłacie.

Informacja dodatkowa:

W przypadku pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, zamieszczonego na naszej stronie informujemy, że jego wydruk musi być wiernie odwzorowany i zgodny z zamieszczonym wzorem. Jeżeli ze względów technicznych wydruk będzie odbiegał od zamieszczonego wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy, koniecznym będzie jego powtórne wypełnienie w urzędzie.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 1. Zwrot lub wydanie prawa jazdy po ustaniu przyczyny jego zatrzymania w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi.
 2. Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK).
 3. Wydanie decyzji o zwrocie prawa jazdy lub o przywróceniu cofniętego uprawnienia.
 4. Organ wydający prawo jazdy zamawia spersonalizowane krajowe prawo jazdy u producenta, przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane i informacje zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy. Producent przekazuje wykonane prawo jazdy do urzędu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. Prawo jazdy wydaje się po unieważnieniu dotychczas posiadanego dokumentu.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Opłaty komunikacyjne:

 • koszt wydania prawa jazdy wynosi 100,00 zł,
 • opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł.

Opłatę wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze (po otrzymaniu polecenia wpłaty)  albo  bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank S.A. z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze  albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 11. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK.