WYMAGANE DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIKI:

  • decyzja dot. przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
  • dokument potwierdzający prawo własności do budynków (dot. następców) 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja Starosty Legnickiego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

na przedłużenie procedury przyznania na własność działki gruntu pod budynkami ma wpływ konieczność wydzielenia powierzchni niezbędnej do korzystania z budynków – podział geodezyjny

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok.623 (VI p.) pod numerem tel. 76-72-43-443

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 24 lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego