WYMAGANE DOKUMENTY

ZAŁĄCZNIKI:

  • decyzja dot. przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
  • w przypadku, gdy wniosek składa zstępny osoby uprawnionej dodatkowo kserokopia aktu zgonu „dożywotnika”
  • dokument potwierdzający faktyczne użytkowanie działki (np. zaświadczenie z Gminy lub od Sołtysa)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja Starosty Legnickiego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE

  • za zstępnych uważa się krewnych w linii prostej, tj. dzieci, wnuki, prawnuki
  • na przedłużenie procedury przyznania na własność działki dożywotniej ma wpływ konieczność wydzielenia powierzchni tzw.”dożywotki” – podział geodezyjny

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok.623 (VI p.) pod numerem tel. 76-72-43-443

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego