Organ właściwy

Starostwo Powiatowe w Legnicy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 119 i 134, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  • Uchwała Rady Powiatu Legnickiego w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników, oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

Wymagane dokumenty

Załączniki
  • oświadczenie o umieszczeniu rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym,
  • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego (kopia),
  • rozkład jazdy (kopia) z nazwami oraz numerami przystanków komunikacyjnych,
  • schemat (mapka) połączenia komunikacyjnego z zaznaczoną trasą,
  • wykaz pojazdów, którymi operator lub przewoźnik będzie wykonywał przewozy z uwzględnieniem ilości miejsc siedzących.

Opłaty administracyjne

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki, pobierana jest opłata w wysokości 0,05 zł lub 0,04 zł w zależności od ilości miejsc siedzących — za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Legnickiego w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników, oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wnoszona jest w okresach kwartalnych (I kwartał - 1 stycznia do 15 kwietnia, II kwartał – 1 kwietnia do 15 lipca, III kwartał - 1 lipca do 15 października, IV kwartał - 1 października do 15 stycznia), na podstawie noty księgowej określającej wysokość opłat, wystawionej przez zarządzającego drogami powiatowymi.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.