Organ właściwy

Zarząd Powiatu w Legnicy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 159-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 119 i 134, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

 • art. 29 ust.1 i ust. 3 lub art. 29 ust.1 i ust. 3, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

Załączniki
 • plan orientacyjny miejscowości z oznaczeniem miejsca lokalizacji zjazdu (skala 1:25 000 lub 1:50 000),
 • plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesioną propozycją lokalizacji zjazdu dla danego terenu w skali 1:500 sporządzone na kopii mapy zasadniczej (ilość egz. planu syt. wys. winna odpowiadać liczbie właścicieli danej działki + 1egz. dla organu rozpatrującego wniosek),
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, umowę dzierżawy/najmu działki),
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nieruchomość nie jest objęta w uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, lub wskazanie jednostki symbolowej w MPZP, w której rozpatrywana działka się znajduje
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Opłaty skarbowe

17zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty

82,00 zł - wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu jeśli nie jest on związany z budownictwem mieszkalnym

Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 344, III p. w budynku Starostwa Powiatowego lub na rachunek

URZĘDU MIASTA W LEGNICY, Pl. Słowiański 8,
Nr konta: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, Wydział Dróg i Mostów w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyzje uzgadniające lokalizację budowy lub przebudowy zjazdu oraz projekty budowlane można odebrać u pracownika prowadzącego sprawę (pok. 136).

Roboty budowlane można rozpocząć po spełnieniu łącznie wszystkich wymagań wskazanych w pouczeniu decyzji tj.:

 • uzgodnieniu projektu budowlanego u Zarządcy drogi
 • uzyskaniu i uostatecznieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 Prawa budowlanego). Decyzja staje się ostateczna jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, nie zostaje wniesione odwołanie którejkolwiek ze stron.
 • uzyskaniu przez Inwestora odrębnego zezwolenia w formie decyzji administracyjnej uprawniającego go do zajęcia pasa drogowego pod wykonanie zamierzanej inwestycji na 30 dni przed jego zajęciem. (Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* i umieszczenia urządzeń* w pasie drogowym). Na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu wymagany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarządzającego ruchem tj. Starostę Powiatu Legnickiego uzgodnionego wcześniej przez Komendę Powiatową Policji i Zarządcę drogi.

Decyzja uzgadniająca lokalizację budowy lub przebudowy zjazdu w pasie drogowym wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany lub w przypadku niedotrzymania warunków określonych w niniejszej decyzji.