Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012r., poz. 5044).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
 2. Załączniki do wniosku:
  1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
  2. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem ( wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej);
  3. dokumentacja fotograficzna obiektu;
  4. pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;
  5. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia;
  6. pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w kwestii celowości udzielenia dotacji.

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1, p.202

Opłata:

Nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała Rady Powiatu Legnickiego o przyznaniu dotacji, zawarcie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Legnickiego a beneficjentem

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Kontakt:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych p. 220, nr tel. 76 72 43 418

Pliki do pobrania