Organ właściwy

Starostwo Powiatowe w Legnicy.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica,

Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Podstawa prawna

 • Art. 35 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawo budowlane
 • § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii w zakresie geometrii drogi w projekcie budowlanym,
 • upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi,
 • opis techniczny zawierający podstawowe założenia projektowe z charakterystycznymi parametrami technicznymi drogi, tj. prędkość projektowa, klasa techniczna drogi, pochylenia poprzeczne i podłużne, szerokość elementów przekroju, podstawowy opis stanu istniejącego,
 • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
 • parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyżowań i zjazdów przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawierającym:
  • oś projektowanej drogi z opisem [km, hm],
  • zwymiarowanie elementów drogi (szerokości wszystkich elementów pasa drogowego, łuki kołowe, poszerzenia jezdni na łukach, łuki na skrzyżowaniach i zjazdach),
  • pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczyć w miejscach charakterystycznych,
  • lokalizacja przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, podział na pasy ruchu,
  • elementy odwodnienia jak np. wpusty deszczowe, które mogłyby kolidować z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów,
  • legenda ze wszystkimi istniejącymi i projektowanymi elementami (np. rodzaje powierzchni, krawężniki, obrzeża, ścieki, granice pasa drogowego),
 • przekroje normalne (charakterystyczne) w skali 1:50 (1:100),
 • sprawdzenie przejezdności w skali 1:500 wraz z wrysowaniem konturu pojazdu w jego zewnętrzne obwiednie i przedstawienie widoku bocznego miarodajnego pojazdu z określeniem jego charakterystycznych wymiarów (dotyczy rond, skrzyżowań z wyspą centralną, skrzyżowań skanalizowanych, skrzyżowań o skomplikowanym kształcie, placów parkingowych, itp.); jako pojazd miarodajny należy przyjąć ciągnik siodłowy z naczepą, a w wyjątkowych sytuacjach inny pojazd.

Opłaty skarbowe

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

Do pobrania