Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.), Rozdział VIII

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Podawcze

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ, który dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Starosty Legnickiego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej (doc, 34kB)

Informacje dodatkowe:

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

Starosta Legnicki wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

  1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione, albo poprawione w wyznaczonym terminie;
  2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

  1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
  2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
  3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy, lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 178 ust. 4 ustawy - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  4. dokonania wpisu z naruszeniem praw,
  5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

NADANIE SZKOLE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Starosta Legnicki na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust.3 ustawy.