Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie!

Podstawa Prawna:

 • Art. 82. 3. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm)

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Legnickiego powinno zawierać:
  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby-potwierdzenie dotyczące osobowości prawnej osoby prowadzącej (wyciąg z rejestru) – osoba prawna
  • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację warunkach lokalowych zapewniających:
   1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   2. realizację innych zadań statutowych,
   3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
   4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami ( opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego))
  • statut szkoły lub placówki
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 2. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
  Pozytywna opinia kuratora oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica , pok.202 – sekretariat

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ, który dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Starosty Legnickiego do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567

Pliki do pobranie:

Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej (doc, 18kB)

Informacje dodatkowe:

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

Starosta Legnicki wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 1. zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust.2 ustawy i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
 2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. dokonania wpisu z naruszeniem praw,
 5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

NADANIE SZKOLE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Starosta Legnicki na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust.3 ustawy.