Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

Podstawa Prawna:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodziców, osoby pełnoletniej lub prawnych opiekunów dziecka o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • potwierdzona za zgodność aktualna kserokopia arkusza oceny ucznia lub świadectwo ukończenia kolejnego etapu nauczania

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Parter Biuro Obsługi Interesantów

Opłata:

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

wydanie skierowania do kształcenia specjalnego, do 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Pl. Słowiński 1, 59-220 Legnica, pok.202 – sekretariat

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę:

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych pok. 222 IIp. Tel. 76-72-43-567

Informacje dodatkowe:

brak