Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Wymagane dokumenty:

Opłata:

bezpłatnie

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych — nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sprawy są rozpatrywane wg kolejności wypływu wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110)


Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który ponownie rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia uchyla się zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 • W przypadku utrzymania w mocy orzeczenia po trybie odwoławczym — akta sprawy przekazuje się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej składa się w formie podania, w którym należy uzasadnić, dlaczego osoba się odwołuje i złożyć je w zespole osobiście lub nadać pocztą listem poleconym. Odwołanie można wnieść za pomocą poczty elektronicznej lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, jeżeli dane te są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym (ePUAPu). Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

Inne:

Posiadanie orzeczenia niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
 • w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
 • nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Uprawnienia:

 • ulga komunikacyjna - korzystanie z ulgowych lub bezpłatnych wraz z osobą towarzyszącą przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS (ulgi na podstawie odrębnych przepisów),
 • dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych oraz do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1, III piętro,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, ul. Szpitalna 12 a,
 • wyrobienie karty parkingowej uprawniającej do parkowania samochodów przez osoby niepełnosprawne oraz kierowców wiozących takie osoby, w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.
  • Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, III piętro, pokój 319; wymagane dokumenty: wniosek o wydanie karty parkingowej, kserokopia orzeczenia, na podstawie którego wydaje się kartę parkingową (oryginał do wglądu) oraz 1 zdjęcie.
 • ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 14 z 2000 r., póz. 176 z późn. zm.) Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Są to wydatki poniesione na:
  • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatorium oraz za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
  • opłacenie przewodników osób niewidomych l lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do l grupy inwalidzkiej oraz utrzymywanie przez osoby niewidome psa przewodnika — w kwotach ustalanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów,
  • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do l grupy inwalidzkiej,
  • opłacenie tłumacza języka migowego,
  • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować,
  • określone leki (stale lub czasowo),
  • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do l lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do l lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne — odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w sanatoriach, na koloniach i obozach dzieci i młodzieży, o której mowa w pkt c), a także odpłatne przewozy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
   • osoby niepełnosprawnej — karetką transportu sanitarnego,
   • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do l lub II grupy inwalidzkiej oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu,

UWAGA!

  Wszystkie wyżej wymienione wydatki podlegają odliczeniu od dochodu jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków PFRON, NFZ i innych. Jeśli zaś były sfinansowane częściowo to odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z wymienionych funduszy. Wysokość wymienionych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt d) i h).
 • dodatek mieszkaniowy - przysługuje, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekroczy normatywnej powierzchni, o której mowa w art.5 ust.1 i 5 ustawy o dodatku mieszkaniowym, powiększonej o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym przebywa osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • uprawnienia przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. z dnia 2021.03.29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2021.857 t.j. z dnia 2021.05.06)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17 poz. 162). ze zm.

Kontakt:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(III piętro, pokój 316)
tel. 76-72-43-519

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją przepisów prawa administracyjnego strona postępowania ma prawo do przyspieszenia prawomocności decyzji (dotyczy to wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożonych po 1 czerwca 2017 r.). Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa odwołania od wydanej decyzji, która staje się przez to ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA)

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania (14 dni od daty otrzymania orzeczenia) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w formie oświadczenia, wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał.

Z dniem doręczenia oświadczenia organowi administracji publicznej (Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy) orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.