Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna


Legitymacje wydawane są zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym na podstawie:

  • prawomocnego orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Uprawnienia:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) ze zm.,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015r. poz. 1110),

Kontakt: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica (III piętro, pokój 316)  tel. 76-72-43-519

 

 

UWAGA

ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wzoru i procedury wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej,w szczególności wzór nowego wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność. III część wniosku dotyczy chęci otrzymania legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność wg nowego wzoru.

W obecnym stanie prawnym, aż do chwili znowelizowania § 35 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązany jest do wydawania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej wg dotychczasowego wzoru. Jeżeli wnioskodawca wypełni III część wniosku deklarując chęć otrzymania legitymacji wg nowego wzoru, który zacznie obowiązywać w późniejszym terminie, wówczas do legitymacji należy dołączyć 2 fotografie, a osobie zainteresowanej zostanie wydana legitymacja taka jak dotychczas, a w późniejszym terminie legitymacja wg nowego wzoru.

Ponadto w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Legitymacji będzie mogła uzyskać osoba niepełnosprawna na podstawie nowego wniosku, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,tak jak dotychczas, z tym, że legitymacja wystawiana będzie na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

- 5 lat w w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci)

- 10 lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiadać będzie więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiana będzie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

Legitymacje wg nowego wzoru i formatu wykonane z plastiku wydawane będą wg procedury w podobny sposób jak np. dowody osobiste, dlatego nie będzie już możliwości ich wystawiania w dniu z łożenia wniosku.

Ważna informacja jest taka, że wydane legitymacje nie tracą ważności, więc nie ma potrzeby ich wymiany.

Za wydanie duplikatu legitymacji wg nowego wzoru (plastikowej) będzie pobierana opłata w wysokości 15,00 z ł .