Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
Wymagane dokumenty:

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
 
Opłata: 21 zł za wydanie karty wpłacona do kasy Starostwa w pokoju nr 344  lub na nr rachunku bankowego: 28 1560 0013 2860 6494 4000 0003 tytuł wpłaty "Opłata za wydanie karty parkingowej"

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Podstawa prawna:
  • {podstawaPrawna} Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1446);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 843);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870) ze zmian.
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 o o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw( dz. U. z 2012r. poz.1137 z późn. zmian.)

Kontakt: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, III piętro, pokój nr 316 
tel. 76-72-43-516 lub
76-72-43-519