Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (dołączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty  skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w punkcie obsługi interesantów: parter, możesz je również wysłać pocztą.
 6. Twoja sprawa w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów zostanie załatwiona w ciągu 7 dni, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Kartę wędkarską możesz odebrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska lub zostanie dostarczona pocztą,
 8. Podczas odbioru karty wędkarskiej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną
  dotyczy to również kart wędkarskich wydanych do 31 grudnia 1998 r. – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 128, poz. 602) – dalej u.z.u.r.ś. stanowiącym, że wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r., są zwolnione z obowiązku składania egzaminu. W konsekwencji tego zapisu, osoby, które nie wymieniły karty do dnia 31 grudnia 1998 r., muszą przystąpić do egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną
 3. dwie aktualne fotografie,
 4. dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika.
 5. dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.


Ponadto:

 1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty wędkarskiej lub do jej odbioru, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

UWAGA:

W przypadku składania innych wniosków, to jest:

 • wydanie wtórnika karty wędkarskiej (ponowne wydanie karty wędkarskiej) - starosta wydaje ją wówczas, gdy karta zostaje skradziona lub zgubiona, może być również wymieniona (duplikat) z powodu nieczytelności lub zniszczenia, ale wtedy wnioskodawca musi mieć przy sobie ważną kartę,

Opłaty:

 1. za wydanie karty wędkarskiej opłata w kwocie 10 zł (nie jest to opłata skarbowa) - wnoszona wyłącznie:
 • na konto Powiatu Legnickiego: Getin Noble Bank S.A., nr  49 1560 0013 2860 6494 4000 0013; w tytule wpłaty formuła o treści: KARTA WĘDKARSKA oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej,
 • w kasie Starostwa Powiatowego III piętro pok. 344,
 1. za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo opłata skarbowa  w kwocie 17,00 zł.  

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa można wnieść:

 • na rachunek bankowy nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 (tytułem opłata skarbowa)
 • w kasie Starostwa Powiatowego III piętro pok. 344,

Opłata podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano karty wędkarskiej. Zwrot opłaty następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia:

 • punkt obsługi interesantów: parter
 • lub za pośrednictwem poczty, Wydział Ochrony Środowiska, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Miejsce odbioru:

 • osobiście w Wydziale Ochrony  Środowiska,
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
 • za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Termin odpowiedzi:

7 dni, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami,

Tryb odwoławczy:

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
 2. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską dla osób ubiegających się o jej wydanie przez Starostę Legnickiego jest Polski Związek Wędkarski
 3. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18).
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168 t.j. z dnia 2019.11.08),
 3. Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. (Dz.U.1996.128.602 z dnia 1996.10.31)
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322),
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 t.j. z dnia 2018.10.18),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
 2. wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej,