Krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub napisz go samodzielnie (dołączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty za wydanie karty wędkarskiej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty  skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w punkcie obsługi interesantów: parter, możesz je również wysłać pocztą.
 6. Twoja sprawa w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów zostanie załatwiona w ciągu 7 dni, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Kartę wędkarską możesz odebrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska lub zostanie dostarczona pocztą,
 8. Podczas odbioru karty wędkarskiej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną
  dotyczy to również kart wędkarskich wydanych do 31 grudnia 1998 r. – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 128, poz. 602) – dalej u.z.u.r.ś. stanowiącym, że wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r., są zwolnione z obowiązku składania egzaminu. W konsekwencji tego zapisu, osoby, które nie wymieniły karty do dnia 31 grudnia 1998 r., muszą przystąpić do egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną
 3. dwie aktualne fotografie,
 4. dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika.
 5. dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Ponadto:

 1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty wędkarskiej lub do jej odbioru, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

UWAGA:

W przypadku składania innych wniosków, to jest:

 • wydanie wtórnika karty wędkarskiej (ponowne wydanie karty wędkarskiej) - starosta wydaje ją wówczas, gdy karta zostaje skradziona lub zgubiona, może być również wymieniona (duplikat) z powodu nieczytelności lub zniszczenia, ale wtedy wnioskodawca musi mieć przy sobie ważną kartę,

Opłaty:

 1. za wydanie karty wędkarskiej opłata w kwocie 10 zł (nie jest to opłata skarbowa) - wnoszona wyłącznie:

 • na konto Starostwa Powiatowego, nr: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360w tytule wpłaty formuła o treści: KARTA WĘDKARSKA oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej,
 • w kasie Starostwa Powiatowego III piętro pok. 344,

 1. za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik — pełnomocnictwo opłata skarbowa  w kwocie 17,00 zł.  

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa można wnieść:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Opłata podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano karty wędkarskiej. Zwrot opłaty następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej wnoszonej przy składaniu pełnomocnictwa są osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia:

 • punkt obsługi interesantów: parter
 • lub za pośrednictwem poczty, Wydział Ochrony Środowiska, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica.

Miejsce odbioru:

 • osobiście w Wydziale Ochrony  Środowiska,
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
 • za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Termin odpowiedzi:

7 dni, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami,

Tryb odwoławczy:

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.
  (Starosta Legnicki dla mieszkańców powiatu legnickiego, natomiast Prezydent Miasta Legnicy dla mieszkańców Legnicy)
 2. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską dla osób ubiegających się o jej wydanie przez Starostę Legnickiego jest Polski Związek Wędkarski
 3. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18).
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168 t.j. z dnia 2019.11.08),
 3. Ustawa z dnia 27 września 1996 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. (Dz.U.1996.128.602 z dnia 1996.10.31)
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322),
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2018.2003 t.j. z dnia 2018.10.18),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
 2. wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej,