Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zmiana warunków wyłączenia z produkcji rolniczej na gruntach rolnych klas I-III z dniem 01 stycznia 2020 roku. (dotyczy decyzji z płatnościami)

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.11.2019r., znak DBG.FK.3225.211.2019.1, oraz zgodnie z powziętymi ustaleniami informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2020 roku ulegają zmianie warunki wyłączeń gruntów rolnych klas I-III, dotyczy to decyzji, w których naliczane są płatności z tego tytułu.

W związku z powyższym, jeśli inwestycja będzie zlokalizowana na gruntach rolnych klasy I-III, a termin wyłączenia będzie dłuższy niż 3 m-ce od daty złożenia wniosku decyzja taka, będzie wydawana II-etapowo. tzn. Starosta jako Organ wyda dwie decyzje:

 • w pierwszej decyzji zezwoli na wyłączenie z produkcji rolniczej (w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku)
 • natomiast, naliczanie opłat nastąpi w drugiej  decyzji, dopiero kiedy inwestor dostarczy do tut. Urzędu kopię wpisu do dziennika budowy w zakresie rozpoczęcia inwestycji oraz aktualną cenę gruntu w celu wyliczenia należności za wyłączany grunt z produkcji rolniczej.

Szczegółowe informacje pokój 334, tel. 76/72-43-421.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z dnia 9 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 909))

W celu przyśpieszenia załatwienia sprawy do wniosku można dołączyć:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren który ma być objęty zmianą przeznaczenia lub prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (właściwy Urząd Gminy),
 • projekt zagospodarowania działki z naniesioną granicą przebiegu klasy gruntu, numerem działki oraz z wrysowaną powierzchnią do wyłączenia,
 • bilans gruntów powierzchni terenu do wyłączenia zgodny z projektem zagospodarowania działki (kl.I-III)
 • dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, w przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem działki- zgoda właściciela działki na wyłączenie gruntów z produkcji).

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Opłaty skarbowe: nie ma

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku - parter Biuro Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna – Wydział Architektury i Środowiska, Pani Małgorzata Kubica, pokój 334, III p, tel. 76/72-43-421

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Legnickiego.

Dodatkowe informacje:

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów:

 1. pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
 2. pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 3. pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 4. parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
 5. pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
 6. pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
 7. zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
 8. torfowisk i oczek wodnych,
 9. pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego
 • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Załączniki do pobrania:

Starosta Legnicki informuje, że z dniem 15 lutego 2019r., nastąpiła zmiana rachunku bankowego Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej należy wpłacać na rachunek bankowy:

30 1090 2398 0000 0001 4175 5036  - SANTANDER BANK POLSKA S.A.