Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995.16.78 ze zm.)

Pliki do pobrania:

Załączniki do wniosku:

 • wypis i wyrys z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren który ma być objęty zmianą przeznaczenia lub prawomocną  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (właściwy Urząd Gminy);
 • projekt zagospodarowania działki z naniesioną granicą przebiegu klasy gruntu, numerem działki oraz z wrysowaną powierzchnią do wyłączenia;
 • bilans gruntów powierzchni terenu do wyłączenia zgodny z projektem zagospodarowania działki;
 • w przypadku gdy inwestor nie jest właścicielem lub jest współwłaścicielem działki - zgoda właściciela/współwłaścicieli działki na wyłączenie gruntów z produkcji;
 • oświadczenie o wartości rynkowej gruntu – w przypadku decyzji z obowiązkiem opłat;
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową za jego złożenie (od każdej osoby ustanawiającej pełnomocnika)

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni

Opłaty skarbowe:

 • Brak (za wydanie decyzji)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku — parter Biuro Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna – Wydział Architektury i Środowiska, pokój 334, III p, tel. 76/72-43-421

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Legnickiego.

Dodatkowe informacje:

Wyłączeniem z produkcji rolniczej jest rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów rolnych.

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów:

 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
 • pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
 • zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
 • torfowisk i oczek wodnych,
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych;

oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne — może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych — także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Jeśli termin wyłączenia określony we wniosku będzie dłuższy niż 3 m-ce od daty złożenia wniosku, decyzja, w której naliczane będą opłaty, wydawana będzie w II etapach:

 • w pierwszym etapie Starosta zezwoli na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
 • w drugim etapie – po zgłoszeniu przez inwestora rozpoczęcia prac, zobowiąże do uiszczenia opłat z tytułu wyłączenia i określi termin ich wnoszenia.

 

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy uiszczać na rachunek bankowy:

30 1090 2398 0000 0001 4175 5036 – SANTANDER BANK POLSKA S.A.

/w tytule przelewu należy podać sygnaturę decyzji, numer działki i obręb/

 

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

 • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego,
 • do 0,05 ha i do 30% całkowitej powierzchni gruntu pod zabudową zagrodową w przypadku inwestycji związanej z działalności inną niż rolnicza w zabudowie zagrodowej.