Podstawa prawna:

 • art. 180, art. 180a, art. 181, ust. 1 p. 4, art. 184,  art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska – p.o.ś.,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923)

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się jeżeli odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli w wyniku jej eksploatacji wytwarzanych jest powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a p.o.ś. obejmuje wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Uzyskanie tych zezwoleń podlega również opłacie skarbowej. (opłata za pozwolenie + opłata za zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie).

Wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b p.o.ś.;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji — aktualnych i proponowanych — w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie, lub przetwarzanie odpadów;
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy jest to nowa instalacja;
 17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 18. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 22. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 23. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek, o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 p.o.ś..

Załączniki:

 1. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 2. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy;
  • przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
 3. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – uzgadniające operat przeciwpożarowy, o którym mowa w pkt. 2 powyżej;
 4. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 5. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach – w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
  • wymóg nie dotyczy przypadku, gdy zbieranie lub przetwarzanie obejmuje wyłącznie odpady obojętne. Wtedy należy poinformować o właściwościach odpadów, w tym o spełnianiu przez nie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o odpadach;
 6. dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji i terenu, na którym się ona znajduje,
 7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą magazynowane odpady, jeżeli jest on inny niż miejsce wytwarzania odpadów;
 8. jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną — dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wypis z KRS) ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
 9. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
 10. w przypadku kwalifikacji do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw – wypełnione oświadczenie o przynależności do tej grupy (docx);
 11. oświadczenie o klasyfikacji przedsięwzięcia (docx).

Opłata:

Należną opłatę:

 • 506 zł — dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie,
 • 2011 zł — dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo

uiszcza się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin i sposób załatwienia:

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy — decyzja — pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego; w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 334 (boczne skrzydło budynku starostwa), tel. 76 72 43 421.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika na stanowisku ds. odpadów, pok. 334,
tel. 76 72 43 421.

Do pobrania: