Do pobrania

 1. wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego

 

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana
 3. aktualny, pełny odpis zastawu rejestrowego bądź zaświadczenie wydane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawu
 4. odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu
 5. dokument tożsamości
 6. pełnomocnictwo.

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego.

 

Opłata skarbowa:

17 zł za pełnomocnictwo

 

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisanie lub wykreślenie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego  (Dz. U. z 2004r. Nr 145, poz. 1542.)