Do pobrania

 1. wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego

Załączniki

 1. dowód rejestracyjny
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana
 3. aktualny, pełny odpis zastawu rejestrowego bądź zaświadczenie wydane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawu
 4. odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu
 5. dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika
 6. pełnomocnictwo.

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wpisanie lub wykreślenie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.