Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania :

 1. wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu
 2. wniosek o nadanie zastępczej tabliczki znamionowej
 3. oświadczenie do pojazdów marki „SAM”
 4. pełnomocnictwo
WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej;

Załączniki;

 1. dowód rejestracyjny;
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki „SAM”;
 4. dowód własności nadwozia, ramy, podwozia nie posiadających nadanego przez producenta numeru identyfikacyjnego;
 5. dokumenty potwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 6. dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 7. prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 8. opinię rzeczoznawcy wskazującą, że cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy lub wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne, wykluczającą ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania;
 9. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona;
 10. oświadczenie o braku, utracie lub zniszczeniu tabliczki znamionowej;
 11. dowód tożsamości
 12. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez reprezentanta, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,

Informacja dodatkowa.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Lisowicach – upoważniona do umieszczania cech identyfikacyjnych – wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, lub wystawia zaświadczenie potwierdzające brak możliwości umieszczenia cech identyfikacyjnych – wydane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw transportu, zezwalającej na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pojazdy.

Opłata skarbowa:

 • 82 zł – za wydanie decyzji na umieszczenie cechy identyfikacyjnej
 • 10 zł – za wydanie zastępczej tabliczki znamionowej
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 1. niezwłocznie, w przypadku złożenia kompletu dokumentów
 2. w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu lub tabliczki znamionowej zastępczej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia zgłoszenia o zmianie numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 poz. 1088 z późn. zm.).
 •  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015r., poz. 776 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011r. Nr 236, poz. 1401)