Do pobrania:

 1. wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu
 2. wniosek o nadanie zastępczej tabliczki znamionowej
 3. oświadczenie do pojazdów marki „SAM”
 4. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny.
 2. Dowód własności nadwozia, ramy, podwozia nieposiadających nadanego przez producenta numeru identyfikacyjnego.
 3. Dokumenty potwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.
 4. Dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.
 5. Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.
 6. Opinię rzeczoznawcy wskazującą, że cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy lub wskazującą pierwotne cechy identyfikacyjne, wykluczającą ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.
 7. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 8. Oświadczenie o braku, utracie lub zniszczeniu tabliczki znamionowej.
 9. Pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 11. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacja dodatkowa

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów znajdująca się na terenie powiatu — upoważniona do umieszczania cech identyfikacyjnych — wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub wystawia zaświadczenie potwierdzające brak możliwości umieszczenia cech identyfikacyjnych — wydane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw transportu, zezwalającej na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy. Zaświadczenie wydaje każda okręgowa stacja kontroli pojazdów.

DLE /005 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
AUTO – SERVICE Sp. z o.o.
Lisowice 94, 59-230 Prochowice
tel. 76-858-45-27

DLE /010 Okręgowa Stacja Kontroli

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO-HANDEL Jan Kawka
59- 225 Chojnów, Jerzmanowice 56B (SCANIA)
Tel. 603-391-976, 663-703-186

DLE /011 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Sklep Motoryzacyjny
Firma Handlowo Usługowa Przemysław Grochowski
Biała 193, 59-225 Chojnów
Tel: 792-263-321

Opłaty komunikacyjne:

 • pozwolenie czasowe 18,50 zł
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł

Opłaty, wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

 • 82 zł – za wydanie decyzji na umieszczenie cechy identyfikacyjnej
 • 10 zł – za wydanie zastępczej tabliczki znamionowej
 • 17 zł – za pełnomocnictwo.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi,
 • w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu lub tabliczki znamionowej zastępczej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
 8. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych