Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
 • Wywóz pojazdu za granicę – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy
 • Przejazd z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP - art. 74 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy
 • Przejazd związany z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy  – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu
 2. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 5. dowód tożsamości,
 6. pełnomocnictwo

Informacja dodatkowa.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne.W karcie pojazdu organ dokonuje adnotacj „Wywóz pojazdu za granicę” oraz wpisuje tymczasowy nr rejestracyjny oraz serię i numer pozwolenia czasowego.

W przypadku przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP, właściciel przedkłada dowód własności pojazdu.

W przypadku przejazdu pojazdu związanego  z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy właściciel oddaje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Opłaty za wydanie:

Opłaty komunikacyjne

Samochód

Przyczepy, naczepy

Motocykl, ciągnik

Motorower

Pozwolenie czasowe

18,50zł

18,50zł

18,50zł

18,50zł

Nalepka legalizacyjna

12,50zł

6,25zł

6,25zł

6,25zł

Tablice rejestracyjne tymczasowe wydane w celu przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badań technicznych lub naprawy pojazdu

 

 

30,00zł

 

 

15,00zł

 

 

12,00zł

 

 

12,00zł

Tablice rejestracyjne wydane w celu wywozu pojazdu za granicę

 

80,00zł

 

40,00zł

 

40,00zł

 

30,00zł

Opłata ewidencyjna

1,00zł

1,00zł

1,00zł

1,00zł

RAZEM

62,00zł

40,75zł

37,75zł

37,75zł

RAZEM wywóz za granicę

112,00zł

65,75zł

65,75zł

55,75zł

 Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu wywiezienia pojazdu za granicę, organ rejestrujący pobiera opłaty określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego.

 

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013  z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

 Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.  1257 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355
  z późn. zm.,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód  funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).