Procedura ma zastosowanie w przypadku:

 1. Wywozu pojazdu za granicę – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy
 2. Przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP - – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy
 3. Przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy - 74 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy

Do pobrania:

 1. wniosek o czasową rejestrację pojazdu (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

 1. oryginał dokumentu (-ów) potwierdzającego własność pojazdu dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 2. dowód rejestracyjny pojazdu;
 3. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym minął termin ich ważności lub termin ten jest krótszy niż 30 dni;
 5. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy;
 6. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej;
 7. dowód tożsamości – do wglądu
  • w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  • pełnomocnika właściciela pojazdu,
  • reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne.

W przypadku przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP:

Rejestracji można dokonać w urzędzie miejsca zakupu/odbioru pojazdu.

W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce

 1. oryginał dokumentu (-ów) potwierdzającego własność pojazdu,
 2. dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym minął termin ich ważności lub termin ten jest krótszy niż 30 dni,
 5. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy,
 6. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 7. dowód tożsamości – do wglądu
  • w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  • pełnomocnika właściciela pojazdu,
  • reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku pojazdu nowego

 1. oryginał dokumentu (-ów) potwierdzającego własność pojazdu,
 2. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 3. potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienie, lub brak obowiązku zapłaty, albo oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy w przypadku pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej — dotyczy samochodów osobowych i czterokołowców np. quad,
 4. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy,
 5. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 6. dowód tożsamości – do wglądu
  • w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  • pełnomocnika właściciela pojazdu,
  • reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

W przypadku przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy:

Pojazd zarejestrowany na terytorium RP:

 1. dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 2. dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. tablice rejestracyjne pojazdu,
 4. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy,
 5. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 6. dowód tożsamości – do wglądu
  • w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  • pełnomocnika właściciela pojazdu,
  • reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika,

Pojazd sprowadzony z krajów UE

 1. dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
 2. dowód rejestracyjny (jeśli składa się z kilku części, należy je również przedstawić do rejestracji),
 3. tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka (jeśli wymagane),
 4. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 iN1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 5. tablice rejestracyjne zagraniczne (do depozytu) lub oświadczenie o braku tablic;
 6. pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy,
 7. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 8. dowód tożsamości – do wglądu
  • w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  • pełnomocnika właściciela pojazdu,
  • reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Pojazd sprowadzony z krajów trzecich

 1. dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
 2. dowód rejestracyjny,
 3. dowód odprawy celnej, przywozowej SAD,
 4. tablice rejestracyjne zagraniczne (do zwrotu) lub oświadczenie o braku tablic,
 5. tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka (jeśli wymagane),
 6. Pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy,
 7. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 8. dowód tożsamości – do wglądu
  • w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  • pełnomocnika właściciela pojazdu,
  • reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.
W przypadku rejestracji czasowej nie jest możliwa rejestracja warunkowa, a więc dokumenty odprawy celnej lub akcyzy winny być załączone do wniosku o rejestrację czasową.

Informacja dodatkowa:

 1. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  • paszport oraz wiza Schengen lub krajowa, potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna,
  • zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 2. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Opłaty komunikacyjne:

Opłaty komunikacyjne Samochód Przyczepy, naczepy Motocykl, ciągnik Motorower
Pozwolenie czasowe 18,50zł 18,50zł 18,50zł 18,50zł
Nalepka legalizacyjna 12,50zł 6,25zł 6,25zł 6,25zł
Tablice rejestracyjne tymczasowe wydane w celu przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badań technicznych lub naprawy pojazdu 30,00zł 15,00zł 12,00zł 12,00zł
Tablice rejestracyjne wydane w celu wywozu pojazdu za granicę 80,00zł 40,00zł 40,00zł 30,00zł
RAZEM 61,00zł 39,75zł 36,75zł 36,75zł
RAZEM wywóz za granicę 111,00zł 64,75zł 64,75zł 54,75zł

Opłaty, wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi,
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników