Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Wywóz pojazdu za granicę – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy
 • Przejazd z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP - art. 74 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy
 • Przejazd związany z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy - – art. 74 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 1. oryginał dowodu własności pojazdu
 2. dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 3. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 4. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 5. dowód tożsamości
 6. pełnomocnictwo

Informacja dodatkowa.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne.W karcie pojazdu organ dokonuje adnotacj „Wywóz pojazdu za granicę” oraz wpisuje tymczasowy nr rejestracyjny oraz serię i numer pozwolenia czasowego.

W przypadku przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP, właściciel przedkłada dowód własności pojazdu.

W przypadku przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy właściciel oddaje do depozytu dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Opłaty za wydanie:

1.

pozwolenia czasowego

18,50 zł + 0,50 zł opł. ew.

2.

znak legalizacyjny na tablice tymczasowe 12,50 zł + 0,50 zł opł. ew

lub * 6,25 zł + 0,50 zł opł ew.

3.

tablic rejestracyjnych:

-

tymczasowych tablic samochodowych

30,00 zł

-

tymczasowych tablic motocyklowych*

12,00 zł

-

tymczasowych tablic motorowerowych*

12,00 zł

-

tymczasowych tablic do przyczep *

15,00 zł

 Za wydanie na wniosek właściciela tablic tymczasowych w celu wywiezienia pojazdu za granicę, organ rejestrujący pobiera opłaty określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego.

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 •  17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdu.

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ((Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
 •  Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015r. poz. 140 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 2060 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z 2004 r. Nr 211, poz. 2148, z 2006 r. Nr 65, poz. 462, z 2010r. Nr 14, poz. 75)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).