Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Starostwo Powiatowe w Legnicy  odwiedził  dzisiaj  Bartłomiej Bartczak burmistrz Miasta Gubina, który spotkał się ze starostą Adamem Babuśką oraz członkiem Zarządu Powiatu Krzysztofem Sowińskim. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i wyzwaniach jakie stoją przed  jednostkami samorządowymi w tej kadencji.  

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodzi w tym miesiącu Pani Maria Dychowicz, która pracuje w Referacie Administracyjnym. Z okazji jubileuszu życzenia oraz podziękowania za dotychczasową pracę jubilatce mieli przyjemność złożyć: Starosta Legnicki Adam Babuśka, członek zarządu Grzegorz Gapski oraz Sekretarz Grzegorz Rogos.

Z okazji jubileuszu pracy Pani Marii składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszej realizacji planów, zarówno zawodowych jak i prywatnych.

 

Szanowni Państwo,

na terenie Powiatu Legnickiego coraz więcej przeprowadzanych jest nieuczciwych pokazów handlowych, na których konsumenci są poddawani manipulacjom, a w konsekwencji tracąc znaczne kwoty pieniędzy.

Takie spotkania mają miejsce najczęściej w wynajętych salach np. w hotelach, restauracjach, domach weselnych.

W związku ze skutecznie prowadzonymi działaniami w ramach akcji „poznaj swojego kontrahenta” na terenie Miasta Legnicy oraz przy czynnym udziale mieszkańców naszą akcję będziemy prowadzić na terenie całego Powiatu Legnickiego.

Dolnośląski Kurator Oświaty apeluje o pomoc w w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego (10 – 12 kwietnia 2019 r.) oraz egzaminu ósmoklasisty
(15 – 17 kwietnia 2019 r.).

Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz  egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich.

W dniu wczorajszym, 8 kwietnia, odbyła się V Sesja Rady Powiatu Legnickiego związana z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie powiatu legnickiego oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany wynikają z otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 76 000 zł  na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej w ramach zadania zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180 D w m. Bieniowice w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

GIOŚ - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 07.04.2019 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny w stacjach pomiarowych w:  Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie.
Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r.