Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Legnicy Wydział Ochrony Środowiska, pl. Słowiański 1, pok. nr 333, tel. 76 72-43-419

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Podstawa prawna

 • Art. 36 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. DzU z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. DzU z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji (złożony przez podmiot, który ubiega się o to przeniesienie) winien zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przeniesienie koncesji, jego siedziby i adresu oraz numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS lub CEIDG), jeśli go posiada.
 2. Numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany, jeśli wystąpiły.

Załączniki: kserokopia koncesji wraz z jej późniejszymi zmianami,

 1. Zgodę Wnioskodawcy na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy wyrażona w formie pisemnej.

 1. Zgodę przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, na przeniesienie koncesji na nowy podmiot.

Załączniki: zgoda przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego przedsiębiorcy - wyrażona w formie pisemnej.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.

Należy podać numer działki lub zestawienie działek, w ramach których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego).

Załączniki dokumentujące prawo do terenu: umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia itp. przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000 z naniesionymi granicami złoża, granicami obszaru górniczego, granicami terenu górniczego i granicami własności.

 1. Wykazanie się prawem do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej przysługuje wnioskodawcy.

Należy podać rok wykonania dokumentacji geologicznej, wykonawcę, zatwierdzone zasoby.

Załączniki: dowód istnienia prawa przysługującego przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o przeniesienie koncesji, kopia decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji lub pisma o przyjęciu dokumentacji.

Uwaga: Do przeniesienia koncesji uzyskanej przed wyjściem w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 09.06. 2011 r. nie stosuje się przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia jej ważności. 

 1. Wykazanie, iż podmiot ubiegający się o przeniesie koncesji jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Należy określić środki, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności.

Załączniki: dane pozwalające na weryfikację wiarygodności finansowej wnioskodawcy (zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, wyciągi z rachunków bankowych, umowy kredytowe (ich promesy), umowy poręczenia, bilanse majątkowe, sprawozdania finansowe, PIT, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu), itp.) Kryteria te podlegają różnicowaniu w zależności od rodzaju i rozmiarów zamierzonej działalności, związanych z nią zagrożeń itd.

 1. Przedstawienie dowodu utworzenia przez Wnioskodawcę rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Podstawa: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) oraz części I poz. 53 załącznika do tej ustawy.

Opłaty należy dokonać wpłatą gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1 , 59-220 Legnica, w godz. 8:00-15:30 lub przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego, Getin Noble Bank S.A., Nr 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013

Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku w oryginale.

Termin załatwienia

Do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni,  od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia

  Decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Informacje dodatkowe

 • dane opisowe i załączniki wymienione w punkcie 4 ppkt. 1 – 9 zaleca się zestawić i zszyć w jeden tom zwany dalej WNIOSKIEM.
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia; nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy Pgg.

Załączniki

Współpracujemy