Dyrektor Wydziału:
Krystyna BOBEREK

  Kontakt: tel. 76-72-43-445
Zadania:
 1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu Legnickiego oraz gospodarowanie nieruchomościami niewchodzącymi w skład tychże zasobów.
 2. zbywanie, nabywanie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości oraz ich zamiana.
 3. przygotowywanie i realizacja uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
 4. ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz jednostek organizacyjnych oraz jego przenoszenie między tymi jednostkami.
 5. ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami oraz udzielanie bonifikat z tytułu trwałego zarządu.
 6. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, a także o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, ustalanie wysokości odszkodowania oraz nieruchomości zamiennych
 7. ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 8. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 9. prowadzenie postępowań w sprawie wydania orzeczeń o wykonaniu aktów nadania.
 10. przyznawanie nieodpłatnie na własność działek gruntu, na których posadowione są zabudowania ich właścicielom oraz następcom prawnym.
 11. przyznawanie nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, a także osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego oraz ich zstępnym.
 12. wnioskowanie o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i powiatowych oraz o dokonywanie w nich zmian.
 13. ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i gminne.
 14. wydawanie zaświadczeń potwierdzających nabycie prawa własności przez Skarb Państwa.
 15. panowanie, gromadzenie i wydatkowanie dotacji budżetowych na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
 16. wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
{poprzedni="28"}{rodzic="12"}{nastepny="30"}