Kierownik: Monika Pinczuk

 
Kontakt: tel. 76-72-43-432
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje w szczególności zadania:
 1. aktualizacji w ramach czynności materialno-technicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych zwanej powiatową bazą GESUT, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych – map ewidencyjnych oraz map zasadniczych w skalach 1:500-1:5000;  Id: 25765F8F-CC14-4F6F-A35F-CFAE38D08471. Podpisany Strona 13
 2. udostępniania materiałów oraz danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów;
 3. przyjmowania, ewidencjonowania zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych oraz przygotowywania, uzgadniania i udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i prac kartograficznych;
 4. przyjmowania zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
 5. przyjmowania oraz ewidencjonowania dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i prac kartograficznych;
 6. uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 7. zawiadamiania o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków właściwych organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych właściwych miejscowo sądów rejonowych, jednostek statystyki publicznej, właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów oraz starostów sąsiednich powiatów, w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów;
 8. udostępniania danych ewidencyjnych, w tym wydawania wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków;
 9. prowadzenia oraz udostępniania rejestru cen i wartości nieruchomości;
 10. udostępniania rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
 11. sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 12. technicznej obsługi narad związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 13. uzupełniania bazy danych GESUT w zakresie uzgodnionych na naradach koordynacyjnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 14. sporządzania kopii zapasowych baz danych oraz przekazywania kopii zapasowych do właściwych organów.
 15. ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie;
 16. dokonywania oceny przydatności oraz wyłączania materiałów z zasobu i przekazywania materiałów, które utraciły przydatność użytkową do archiwum państwowego lub brakowania;
 17. przygotowywania sprawozdań z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych w trybie ustawy;
 18. obsługi organizacyjnej zadań Geodety Powiatowego.