Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

28 marca br. odbyła się IV, w tej kadencji, Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. Leszek Zagórski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg.  Wojciech Huk, Prezes ZOSP RP dh Zbigniew Biłyk.  Radni przyjęli 4 sprawozdania: z działalności za 2018r. Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 — 2018” za rok 2018 i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018. Radni wysłuchali także sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r., które przedstawił Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz wystąpienia Przewodniczącej Związków Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Renaty Penkali, która przedstawiła zebranym postulaty dotyczące organizacji pracy i podwyższenia płac.    

Rada Powiatu podjęła dziesięć uchwał w sprawie:

 • zmian w Statucie Powiatu Legnickiego,
 • przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej”,
 • przystąpienia do stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy”,
 • zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
 • przyznania dotacji Gminie Prochowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 • zmian w uchwale w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego,
 • wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu, do odbycia podróży służbowej.