Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Logo PCPRInformujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". W ramach programu realizowany będzie m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 r. (Załącznik do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.)

Wnioski można składać w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy do dnia 31.08.2019 r.

Wnioski do pobrania na stronie: pcpr.legnica.pl

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające:

 1. Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Zatrudnione, uczące się lub mające potwierdzoną opinię eksperta PFRON, dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 3. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej albo zatrudnienie.
 4. Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), posiadane przez wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi minimum 10 proc. ceny brutto zakupu. Nie może on pochodzić tylko ze środków PFRON. Oznacza to, że może pochodzić z NFZ i dotyczyć zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi - 10.000 zł.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. Posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.
 2. Osoby, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1 pokój 308, 309 lub pod nr telefonu 76 72 43 486