Logo PCPRInformujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". W ramach programu realizowany będzie m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 r. (Załącznik do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.)

Wnioski można składać w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy do dnia 31.08.2019 r.

Wnioski do pobrania na stronie: pcpr.legnica.pl

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-przywraca-dofinansowania-na-wozki-o-napedzie-elektrycznym/

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające:

  1. Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Zatrudnione, uczące się lub mające potwierdzoną opinię eksperta PFRON, dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  3. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej albo zatrudnienie.
  4. Dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony ani nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W celu usprawnienia realizacji zadania, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), posiadane przez wnioskodawcę i potwierdzone przez NFZ, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi minimum 10 proc. ceny brutto zakupu. Nie może on pochodzić tylko ze środków PFRON. Oznacza to, że może pochodzić z NFZ i dotyczyć zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi - 10.000 zł.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. Posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.
  2. Osoby, które po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Plac Słowiański 1 pokój 308, 309 lub pod nr telefonu 76 72 43 486