W czwartek, 14 listopada 2019 odbyła się X sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2019 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli na rok 2020, które przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Smęt.

Radni przyjęli dziewięć uchwał:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Legnickiego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Polkowickim a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii greckokatolickiej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego.