Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W czwartek, 14 listopada 2019 odbyła się X sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2019 r. przedstawionego przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli na rok 2020, które przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Smęt.

Radni przyjęli dziewięć uchwał:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkujących na terenie Powiatu Legnickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Polkowickim a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii greckokatolickiej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu polkowickiego.