Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo

Wymagane dokumenty:

 • Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Załączniki:

 1. Dokument, na podstawie którego nastąpiło nabycie lub zbycie pojazdu.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od upoważnienia / pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 4. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Dodatkowe informacje.

 1. Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny
  • umowa o dożywocie,
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 2. Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może stanowić podstawy do zgłoszenia o jego zbyciu. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu może być przyjęte dopiero w chwili zbycia pojazdu przez komis na rzecz nowego właściciela, którego dane umieszcza się w oświadczeniu o zbyciu pojazdu.
 3. W przypadku, gdy współwłaściciel pojazdu zgłasza zbycie działając za zgodą i w imieniu pozostałych właścicieli, składa na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
 4. Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z wnioskiem o rejestrację pojazdu.
 5. Jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. zwrotna umowa przeniesienia prawa własności).
 6. W przypadku, gdy pojazd był zarejestrowany na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zgłoszenia zbycia (pełnomocnictwo pisemne) albo jednego ze współwłaścicieli, po złożeniu oświadczenia, że działa on za zgodą większości współwłaścicieli
 7. W przypadku gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana) należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu.

UWAGA

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 140mb:

 • kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 ustawy nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000zł.

Obowiązek zawiadomienia starosty dotyczy każdego ze współwłaścicieli pojazdu. Każdy ze współwłaścicieli pojazdu, który nie dopełni obowiązku będzie podlegał karze pieniężnej (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej).

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za przyjęcie zawiadomienia o nabyciu pojazdu.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę uiszcza się:

 • bezpośrednio na stanowisku obsługi kartą płatniczą,
 • lub w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy Pl. Słowiański 1 III piętro pokój 344,
 • lub na konto Starostwa Powiatowego w Legnicy Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001,
 • lub na konto Urzędu Miasta Legnica Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Termin załatwienia sprawy:

Przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia nabycia pojazdu następuje niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

Dokonanie stosownej adnotacji na dokumencie zbycia/nabycia oraz w komputerowej bazie danych ewidencji pojazdów CEP.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników.