Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny
Dyrektor Wydziału:
Wojciech Cichoń

 
Kontakt:

tel: 767243489

Do zakresu działania Wydziału Dróg i Mostów należą sprawy przypisane zarządcy dróg powiatowych, a w szczególności:

 1. wykonywania określonych odrębnymi przepisami przeglądów podstawowych i szczegółowych dróg i obiektów mostowych;
 2. prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej;
 3. zlecania robót utrzymaniowych na sieci drogowej i obiektach mostowych, w tym planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzorowanie prawidłowości wykonania robót i uczestniczenie w odbiorach robót;
 4. ochrony dróg, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla dróg i budowy zjazdów na te drogi, naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, nadzorowanie realizacji uzgodnień i robót obcych w pasie drogowym;
 5. ochrony obiektów mostowych, w tym opiniowanie umieszczenia na nich urządzeń obcych;
 6. organizowania i kierowania pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, w tym sporządzanie planów operacyjnych, zabezpieczenie podstawowego sprzętu (piaskarki, pługi, itp.), zabezpieczenia materiałowego do zwalczania śliskości oraz ochrony biernej przed zaśnieżeniem, oraz zapewnienie łączności i sprawnego przebiegu informacji;
 7. kierowania przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych;
 8. nadzorowania prac drogowej służby liniowej na drogach i obiektach mostowych;
 9. wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub obiektu mostowego oraz bezpieczeństwo ruchu;
 10. zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
 11. prowadzenie rejestrów projektów stałej i czasowej organizacji ruchu;
 12. przeprowadzanie kontroli w zakresie zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych;
 13. dysponowania pojazdami, maszynami, urządzeniami i sprzętem eksploatowanym przez DSL, prowadzenie ewidencji kart drogowych, raportów pracy sprzętu i ich rozliczanie;
 14. współpracy z organami administracji państwowej i samorządami oraz innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania dróg i obiektów mostowych;
 15. utrzymywania przejezdności dróg;
 16. organizowania i wykonywania prac interwencyjnych i drobnych prac utrzymaniowych związanych z likwidacją zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu, trwałością dróg i obiektów mostowych oraz estetyką pasa drogowego, polegających na:
  1. w zakresie robót mostowych:
   • utrzymaniu czystości na mostach, w tym koszeniu trawy na stożkach oraz oczyszczaniu przestrzeni pod mostami,
   • awaryjnej wymiany oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych,
   • współudziału w ochronie obiektów w okresie zimowym i spływu lodu oraz powodzi,
   • drobnych robót utrzymaniowych w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
  2. w zakresie robót drogowych:
   • utrzymaniu w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających, wymianie pojedynczych elementów oznakowania i zabezpieczających,
   • naprawie pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
   • wykonywaniu drobnych robót na poboczach, w tym uzupełnianiu rozmytego korpusu drogi, likwidacji zastoisk wodnych,
   • wykonywaniu w trybie awaryjnym prac przywracających drożność urządzeń odwadniających,
   • utrzymaniu czystości pasa drogowego poprzez usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy, względnie ich oznakowanie,
   • wykonywaniu prac pielęgnacyjnych zadrzewienia i zieleni przydrożnej podyktowanych względami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 17. wykonywania mostowych robót zabezpieczających oraz robót o charakterze awaryjnym;
 18. odpowiednie oznakowanie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć;
 19. utrzymania rezerwy oznakowania niezbędnego do oznakowywania zdarzeń na drogach, bądź wyznaczania objazdów;
 20. pomocy w pracach związanych z pomiarami na drogach, w tym zbieraniu informacji dla potrzeb ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 21. należytego zabezpieczenia mienia powiatu użytkowanego przez DSL.