Dyrektor: Anna Słowińska

Kontakt: tel. 76-72-43-449
(sekretariat AB)
   

Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy realizacja zadań jako Organu administracji architektoniczno–budowlanej, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane.

Do zadań Wydziału należy:

 1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego,  a  w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania   przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych  w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
  • pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na rozbiórkę,
  • zatwierdzania projektów budowlanych,
  • zmiany pozwoleń na budowę,
  • wygaśnięcia pozwoleń na budowę,
  • zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • niezbędności wejścia na teren sąsiednich nieruchomości, lokalu lub budynku w celu wykonania robót budowlanych,
  • przeniesienia pozwoleń na budowę na rzecz innego podmiotu,
 3. przyjmowanie zgłoszeń budów lub robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę,
 4. przyjmowanie zgłoszeń robót rozbiórkowych niewymagających pozwoleń na budowę,
 5. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 6. wydawanie postanowień w trybie art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 7. wydawania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokalu, w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 8. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. prowadzenie ewidencji spraw rozpatrywanych w wydziale,
 10. prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji pozwoleń na budowę, decyzji pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, zgłoszeń budowy  lub robót budowanych oraz robót rozbiórkowych niewymagających pozwoleń na budowę,
 11. rejestracja i wydawanie dzienników budów oraz dzienników rozbiórek,
 12. przeprowadzanie oraz uczestnictwo w czynnościach kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego oraz na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
 13. przygotowywanie opinii bądź uzgodnień dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 14. udostępnianie informacji publicznych w oparciu przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej,
 15. udostępnianie dokumentów oraz uwierzytelnionych kopii dokumentów na zasadach określonych w obowiązujących przepisami prawa,
 16. prowadzenie sprawozdawczości ruchu budowlanego na terenie powiatu,
 17. prowadzenie archiwum wydziałowego,
 18. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.