Elżbieta DRACZYŃSKA
Geodeta Powiatowy

 
Kontakt: tel. 76-72-43-577

1. Geodeta Powiatowy wykonuje zadania w zakresie:

 • prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych zwanej powiatową bazą GESUT, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenia,
  prowadzenia i udostępniania baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN), szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych – map ewidencyjnych oraz map zasadniczych w skalach 1:500-1:5000;
 • koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładania osnów szczegółowych;
 • przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie geodezji i kartografii, wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń na podstawie upoważnienia Starosty;
 • składania wniosków do starosty o wydanie upoważnień do załatwiania spraw dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • prowadzenia spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów przy współpracy z innymi wydziałami starostwa;
 • przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie określonym w ustawie oraz okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych;
 • planowania oraz realizacji budżetu w zakresie zadań z zakresu geodezji i kartografii;
 • opracowywania analiz, projektów oraz przekazywania sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

2. Geodeta Powiatowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.