Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek lub napisz go samodzielnie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej – zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Legnicy (biuro podawcze na parterze), wyślij pocztą tradycyjną lub prześlij elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek właściciela lasu zawierający:
  1. dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
  2. dane wnioskodawcy i właściciela lasu (z adresem),
  3. tytuł prawny władania nieruchomością,
  4. podpis wnioskodawcy.
 2. Oświadczenie potwierdzające/określające prawo do dysponowania terenem oraz zgodę współwłaścicieli lub nr elektronicznej księgi wieczystej potwierdzającej prawo własności EKW
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (patrz Informacje o opłatach).

Opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia w wysokości 10 zł

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171
tytułem: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie w/w zezwolenia

Opłata skarbowa za prowadzenie sprawy przez pełnomocnika (upoważnienie) w kwocie 17,00 zł tytułem: pełnomocnictwo opłata skarbowa.

Zapłaty opłaty skarbowej za prowadzenie sprawy przez pełnomocnika można dokonać:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171
tytułem: opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia wniosku:

 • Punkt obsługi interesantów (biuro podawcze na parterze)
 • za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru

 • osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska — po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy

Termin odpowiedzi

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 21 kwietnia 2021 r.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. - o lasach (Dz.U.2022.672 t.j. z dnia 25 marca 2022 r.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)

Uwagi, informacje dodatkowe:

 • Informacje merytoryczne — III piętro, pok. 333 tel.: 076/ 72 43 419
 • Informacje dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (lasy prywatne) tel.: 884-003-104 (osoba pełniąca funkcje leśniczego do spraw lasów niepaństwowych)

Pliki do pobrania: