Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku;

Jak uzyskać informację?

      Informacja o pochodzeniu gruntów udzielana jest w ramach informacji o środowisku i jego ochronie, jako jego elemencie (powierzchni ziemi – w tym gleby)

Informacja o środowisku może być udostępniana poprzez:

  • udzielenie informacji na piśmie i przesłanie jej:
    • pocztą elektroniczną
    • pocztą tradycyjną

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku:

Informacja o pochodzeniu gruntów jest udostępniana na wniosek

Pliki do pobrania:

Opłaty:

Udostępnienie informacji o pochodzeniu gleb jest płatne:

  • za wyszukanie informacji  - 5 zł (do 10 dokumentów (działek))
  • za przesłanie dokumentu pocztą (list polecony: 6,80 zł)

Wysokość opłat za wyszukiwanie i przekształcanie informacji o środowisku i jego ochronie została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.