Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki – Starostwo Powiatowe w Legnicy z siedzibą przy placu Słowiańskim 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 76/ 72-43-560.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel.: 76/ 72-43-429.
 3. Dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO) lub wykonywania zadania realizowanego w zakresie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit. e RODO) w związku z realizacją spraw określonych  w szczególności w: 
  1. Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  3. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  4. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
  5. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  6. Ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  7. Ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
  8. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
  9. Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  10. Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
  11. Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  12. Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  13. wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 i zgodnie z kategorią archiwalną sprawy określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do sprzeciwu.
  (Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji) 
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa,
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu zawarcia umowy.
 10. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.