Dyrektor Wydziału
Grzegorz ROGOS
  Kontakt: tel. 76-72-43-400

Do zakresu działania Wydziału Administracyjnego należą sprawy:

  1. prowadzenia czynności związanych z obsługą sekretarską starosty, wicestarosty, etatowego członka zarządu powiatu i sekretarza powiatu;
  2. związane z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji oraz organizacji obiegu dokumentów, w tym prowadzenia punktu obsługi interesantów,
  3. koordynowania spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli;
  4. ewidencjonowania udzielanych przez zarząd powiatu oraz starostę upoważnień i pełnomocnictw oraz zawieranych przez powiat porozumień dotyczących prowadzenia lub przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji ogólnej i w sprawach powierzenia lub przyjęcia do realizacji zadań publicznych zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
  5. prowadzenia rejestru zarządzeń starosty i ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu;
  6. polityki kadrowej, spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, szkoleń i doskonalenia kadr starostwa;
  7. prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników starostwa;
  8. zapewnienia obsługi prawnej zarządu powiatu i komórek organizacyjnych starostwa, z wyłączeniem obsługi rady powiatu i komórki organizacyjnej prowadzącej ich obsługę, w tym także w zakresie sprawowania zastępstwa sądowego przed sądami powszechnymi;
  9. prowadzenia biura rzeczy znalezionych oraz biblioteki zakładowej i archiwum starostwa.