Kierownik Referatu:
Grzegorz ROGOS
  Kontakt: tel. 76-72-43-400

Do zakresu działania Referatu Administracyjnego należą sprawy:

 1. przygotowywania planów pracy oraz obsługi organizacyjnej zarządu powiatu;
 2. prowadzenia czynności związanych obsługą sekretarską starosty, wicestarosty, etatowego członka zarządu powiatu i sekretarza powiatu;
 3. związane z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji oraz organizacji obiegu dokumentów, w tym prowadzenia punktu obsługi interesantów,
 4. koordynowania spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli;
 5. nadzoru nad wykonaniem uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz terminowej realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne wniosków komisji rady powiatu, zapytań, interpelacji i wniosków radnych, a także ewidencjonowanie tych wystąpień;
 6. ewidencjonowania udzielanych przez zarząd powiatu oraz starostę upoważnień i pełnomocnictw oraz zawieranych przez powiat porozumień dotyczących prowadzenia lub przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji ogólnej i w sprawach powierzenia lub przyjęcia do realizacji zadań publicznych zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
 7. prowadzenia rejestru zarządzeń starosty i ich publikowania w biuletynie informacji publicznej powiatu;
 8. polityki kadrowej, spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, szkoleń i doskonalenia kadr starostwa;
 9. prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników starostwa;
 10. organizacji przygotowania i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów;
 11. zapewnienia obsługi prawnej rady powiatu, zarządu powiatu i komórek organizacyjnych starostwa, w tym także w zakresie sprawowania zastępstwa sądowego przed sądami powszechnymi;
 12. prowadzenia biura rzeczy znalezionych oraz biblioteki zakładowej i archiwum starostwa;
 13. realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
{poprzedni="33"}{rodzic="12"}{nastepny="1541"}