Dotyczy

 1. Pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 78a ust. 2 pkt 5 lit. a) w zw. z art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b).
 2. Pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 78a ust. 2 pkt 5 lit. a) w zw. z art. 81 ust. 11 pkt 6).
 3. W przypadku wystąpienia szkody istotnej (art. 78a ust. 2 pkt 5 lit. b).

Do pobrania:

 1. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wycofanie pojazdu z ruchu:

Załączniki:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu – do depozytu.
 2. Tablice rejestracyjne – do depozytu.
 3. Oświadczenie, że pojazd wymaga napraw, w zakresie kwalifikującym go do czasowego wycofania z ruchu (art. 78a ust. 4b ustawy PoRD).
 4. Dowód uiszczenia opłaty.
 5. Pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu, reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Przywrócenie pojazdu do ruchu:

 1. Wniosek o przywrócenie pojazdu z ruchu.

Załączniki do wniosku:

 1. decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 2. zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu (jeżeli brak informacji w CEPIK)
 3. pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy,
 4. dowód tożsamości – do wglądu,
 5. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej, pełnomocnika właściciela pojazdu, reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika,
 6. umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.

Informacje dodatkowe

 1. Starosta właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, dokonuje czasowego wycofania pojazdu z ruchu zatrzymując w depozycie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu.
 2. Samochód osobowy możemy czasowo wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Okres ten nie może zostać przedłużony o kolejne miesiące, jak ma to miejsce w przypadku czasowego wycofania innych pojazdów, o których mowa w ustawie. Warto także pamiętać, że kolejne czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu możemy zgłosić dopiero po 3 latach od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
 3. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu może ulec skróceniu na pisemny wniosek właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem, że pojazd nie może być wycofany na okres krótszy niż 2 miesiące.
 4. Szkoda istotna
  Zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt. 10a ustawy PoRD) za szkodę istotną uważa się „szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 poz. 1130).

  Jak wynika z ww. definicji o szkodzie istotnej możemy mówić, jeśli łącznie spełnione są następujące kryteria:

  1. uszkodzenie dotyczy elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego;
  2. uszkodzenie ma wypływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikuje pojazd do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego;
  3. szkoda została stwierdzona przez zakład ubezpieczeń lub UFG i odszkodowanie zostało wypłacone przez zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia AC (dział II grupa 3 załącznika) lub przez UFG bądź zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (dział II grupa 10 załącznika).
 5. Nie każdy uszkodzony samochód może zostać czasowo wycofany z ruchu. W aż dwóch z wyżej wskazanych przypadkach (przesłanki A. i C. z ww. ramki) możliwość taka istnieje w zasadzie jedynie w następstwie wypadku drogowego, w którym pojazd jest skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego na dodatkowe badania techniczne lub w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  W trzecim przypadku, warto pamiętać, że szkodę istotną stwierdza nasz ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po zgłoszeniu szkody, nie zaś diagnosta na stacji kontroli pojazdów.

 6. W przypadku samochodów osobowych warunkiem jego ponownego dopuszczenia do ruchu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego, które zostanie potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. Jeśli w CEPIK informacji takiej nie będzie, wtedy należy przedłożyć organowi zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym.
 7. W przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął terminu następnego badania technicznego pojazdu wyznaczonego w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu wykonuje badania techniczne pojazdu po złożeniu wniosku o czasową rejestracje pojazdu.
 8. Jeśli nasz samochód zostanie czasowo wycofany z ruchu mamy obowiązek zapewnić mu postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. W praktyce więc nie będzie możliwości pozostawienia samochodu w dowolnym miejscu. Często również wykluczony będzie postój samochodu np. na osiedlowym parkingu. Warto więc zadbać, aby samochód był przechowywany przez warsztat, który będzie naprawiał pojazd.
 9. Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Opłaty za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:

 1. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.
 2. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4a ustawy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: – 4 zł – od 4 do 12 miesiąca (w przypadku samochodu osobowego).

Opłaty, wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się kartą płatniczą na stanowisku obsługi lub do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze  albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów- niezwłocznie na stanowisku obsługi,
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu