Projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

 1. Powiatem Bolesławieckim,
 2. Powiatem Dzierżoniowskim,
 3. Powiatem Głogowskim,
 4. Powiatem Górowskim,
 5. Powiatem Jaworskim,
 6. Powiatem Karkonoskim,
 7. Powiatem Kamiennogórskim,
 8. Powiatem Kłodzkim,
 9. Powiatem Legnickim,
 10. Powiatem Lubańskim,
 11. Powiatem Lubińskim,
 12. Powiatem Lwóweckim,
 13. Powiatem Milickim,
 14. Powiatem Oleśnickim,
 15. Powiatem Oławskim,
 16. Powiatem Polkowickim,
 17. Powiatem Strzelińskim,
 18. Powiatem Średzkim,
 19. Powiatem Świdnickim,
 20. Powiatem Trzebnickim,
 21. Powiatem Wałbrzyskim,
 22. Powiatem Wołowskim,
 23. Powiatem Wrocławskim,
 24. Powiatem Ząbkowickim,
 25. Powiatem Zgorzeleckim,
 26. Powiatem Złotoryjskim.

Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 18 marca 2024 r.

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet nr 1Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”

Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  PROJEKTU:

1. Aktualizacja baz danych EGiB:

Przedmiotem zadania jest aktualizacja dla 9 powiatów województwa dolnośląskiego bazy danych EGiB poprzez pozyskanie danych dotyczących granic województwa, powiatów, gmin, jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Uzasadnieniem zadania jest doprowadzenie do zgodnego z przepisami prawa prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych przez starostów, w szczególności w zakresie obowiązujących przepisów  dotyczących założenia i prowadzenia odpowiednich baz danych.

2. Weryfikacja jakości danych — baz danych EGiB:

Zadanie obejmuje kontrolę i weryfikację pozyskanych danych, mającą na celu zapewnienie ich jakości, poprawności oraz zgodności z przepisami prawnymi.

3. Wdrożenie e-usług:

Zadanie obejmuje wdrożeniem następujących e-usług:

 1. E-usługa - Udostępnianie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego – 4 poziom dojrzałości.
 2. E-usługa dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 poziom dojrzałości.
 3. E-usługa - Udostępnienie danych za pomocą usługi sieciowej WFS – 5 poziom dojrzałości.

4. Zakup sprzętu:

Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia e-usług. W ramach zadania zostanie zakupionych 26 zestawów, dla każdego Partnera Projektu, składających się z deduplikatora, narzędzi do backupu i UPS.

5. Modernizację platformy PEUG:

Modernizacja platformy PEUG będzie polegała na dodaniu funkcjonalności związanych z wdrażanymi e-usługami w ramach przedmiotowego projektu.

GRUPY DOCELOWE:

 1. Wykonawcy prac geodezyjnych (geodeci).
 2. Wszystkie osoby zainteresowane danymi z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Właściciele nieruchomości oraz podmioty posiadające interes prawny dotyczący danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego i jest zbieżny z celami FEDS.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów szczegółowych jak:

 1. Rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie nowych e–usług.
 2. Poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług o EGiB.
 3. Podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej.

EFEKTY I REZULTATY:

Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji i rozbudowy systemów dziedzinowych oraz e-usług, dzięki czemu zostanie usprawniony proces inwestycyjny, a także podniesiona zostanie efektywność działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

#FunduszeUE 

#FunduszeEuropejskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 984 349,59 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 486 806,34 PLN

Plakat: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II