Projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

 1. Powiatem Bolesławieckim,
 2. Powiatem Dzierżoniowskim,
 3. Powiatem Głogowskim,
 4. Powiatem Górowskim,
 5. Powiatem Jaworskim,
 6. Powiatem Karkonoskim,
 7. Powiatem Kamiennogórskim,
 8. Powiatem Kłodzkim,
 9. Powiatem Legnickim,
 10. Powiatem Lubańskim,
 11. Powiatem Lubińskim,
 12. Powiatem Lwóweckim,
 13. Powiatem Milickim,
 14. Powiatem Oleśnickim,
 15. Powiatem Oławskim,
 16. Powiatem Polkowickim,
 17. Powiatem Strzelińskim,
 18. Powiatem Średzkim,
 19. Powiatem Świdnickim,
 20. Powiatem Trzebnickim,
 21. Powiatem Wałbrzyskim,
 22. Powiatem Wołowskim,
 23. Powiatem Wrocławskim,
 24. Powiatem Ząbkowickim,
 25. Powiatem Zgorzeleckim,
 26. Powiatem Złotoryjskim.

Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0005/23

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r.

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet nr 1Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska”

Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych”

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH  PROJEKTU:

1. Założenie baz danych BDOT500 i GESUT:

Zadanie obejmuje założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. Przedmiotem zadania jest założenie dla 17 powiatów województwa dolnośląskiego numerycznej mapy zasadniczej poprzez budowę lub uzupełnienie baz danych BDOT500 i GESUT. Uzasadnieniem zadania jest doprowadzenie do zgodnego z przepisami prawa prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych przez starostów, w szczególności w zakresie obowiązujących terminów, dotyczących założenia i prowadzenia odpowiednich baz danych.

2. Weryfikacja jakości danych baz danych BDOT500 i GESUT:

Zadanie obejmuje kontrolę i weryfikację pozyskanych danych, mającą na celu zapewnienie ich jakości, poprawności oraz zgodności z przepisami prawnymi.

3. Wdrożenie e-usług:

Zadanie obejmuje wdrożeniem następujących e-usług:

 1. E-usługa dla Gestorów – 4 poziom dojrzałości.
 2. E-usługa nadawania uprawnień dostępu do portalu zawodowego – 4 poziom dojrzałości.
 3. E-usługa dla komornika – 5 poziom dojrzałości.
 4. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na wniosek podmiotów zgodnie z art.24 ust.2a pkt.2 i art.22 ust.2 ustawy PGiK – 4 poziom dojrzałości.

4. Zakup sprzętu:

Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do wdrożenia e-usług. W ramach zadania zostanie zakupionych 26 zestawów, dla każdego Partnera Projektu, składających się z serwera w obudowie 2U, macierzy i UPS.

5. Zakup oprogramowania bazodanowego:

Zakup oprogramowania bazowego niezbędnego do rozwoju e-usług poprzez zapewnienie bezpieczeństwa baz.

6. Modernizację platformy PEUG:

Modernizacja platformy PEUG będzie polegała na dodaniu funkcjonalności związanych z wdrażanymi e-usługami w ramach przedmiotowego projektu.

GRUPY DOCELOWE:

 1. Gestorzy sieci uzbrojenia.
 2. Wykonawcy prac geodezyjnych (geodeci), rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi, projektanci.
 3. Komornicy sądowi.
 4. Właściciele nieruchomości oraz podmioty posiadające interes prawny dotyczący danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest tworzenie systemów informacji przestrzennej poprzez modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w celu usprawnienia procesów i ułatwienia komunikacji między podmiotami publicznymi i gospodarczymi dla Powiatów Województwa Dolnośląskiego i jest zbieżny z celami FEDS.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów szczegółowych jak:

 1. Rozbudowa rozwiązań elektronicznych umożliwiających świadczenie nowych e–usług.
 2. Poszerzenie zakresu danych do świadczenia e-usług o BDOT500, GESUT.
 3. Podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej, sieciowej i bazodanowej.

EFEKTY I REZULTATY:

Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji i rozbudowy systemów dziedzinowych oraz e-usług, dzięki czemu zostanie usprawniony proces inwestycyjny, a także podniesiona zostanie efektywność działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

 

#FunduszeUE 

#FunduszeEuropejskie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 999 456,46 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 497 224,27 PLN

 

Plakat: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego