Dyrektor Biura:
Alicja ROMANOWSKA
  Kontakt: tel. 76-72-43-441

Do zakresu działania Biura Rady i Zarządu Powiatu należą sprawy:

 1. obsługi kancelaryjno-biurowej rady powiatu, komisji rady i poszczególnych radnych;
 2. organizacji sesji rady powiatu i posiedzeń komisji rady oraz zapewnienia należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie;
 3. przygotowywania projektów planów pracy rady powiatu i komisji statutowych;
 4. opracowywanie założeń budżetu powiatu w części dotyczącej funkcjonowania rady powiatu;
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w tym zakresie;
 6. rejestracji uchwał rady powiatu, wniosków komisji, zapytań, interpelacji i wniosków radnych, przekazywania ich do realizacji komórkom organizacyjnym starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu;
 7. prowadzenia teczek zespołów (klubów) radnych;
 8. prowadzenia spraw osobowych radnych oraz pomocy radnym w wykonywaniu ich funkcji;
 9. ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady powiatu;
 10. gromadzenia dokumentacji klubów radnych;
 11. prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do rady powiatu;
 12. kompletowania i przygotowywania materiałów pod obrady sesji, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady powiatu;
 13. organizowania szkoleń radnych w oparciu o ustalenia przewodniczącego rady powiatu;
 14. udostępniania dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący rady, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 15. przesyłania uchwał rady powiatu organom nadzoru prawnego oraz do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
 16. koordynowania spraw związanych z rozpatrywaniem petycji składanych do organu stanowiącego powiatu.