Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Legnickiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 38/119/2019 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 5 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie materiałów pozostałych z rozbiórki drogi powiatowej nr 2206D stanowiących mienie powiatu – Zarząd Powiatu Legnickiego informuje o sprzedaży wskazanej Uchwałą ruchomości.

Przedmiot sprzedaży: materiały pozostałe z rozbiórki drogi powiatowej nr 2206D, w tym mieszanka kruszywa oraz kostki kamiennej o wymiarach 16/18 cm. Materiał pochodzi z rozbiórki podbudowy drogi i jest częściowo zabrudzony.

Zainteresowany składa ofertę cenową za jedną tonę materiału.

Składając ofertę Nabywca zobowiązuje się kupić całą ilość materiału w przeliczeniu na tony. Waga materiału zostanie ostatecznie ustalona w trakcie jego odbioru przez Nabywcę. Załadunek i transport musi zapewnić Nabywca.

Zasady i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta dotycząca sprzedaży materiałów pozostałych z rozbiórki drogi powiatowej nr 2206D” na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański l , 59-220 Legnica lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu ePUAP: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP (decyduje data wpływu i godzina) do dnia 30.09.2021 r. do godz. 15:00.

 1. Oferta musi zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • miejsce zamieszkania (siedziba),
 • numer telefonu,
 • NIP, gdy oferentem jest firma,
 • oferowaną cenę nabycia materiału (nie mniejszą niż cena minimalna),
 • oświadczenie oferenta o treści „Zapoznałem(am) się ze stanem materiałów będących przedmiotem sprzedaży”.
 1. Cenę minimalną ustala się w wysokości 75,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) plus VAT 23% tj. 17,25 zł, co daje kwotę brutto 92,25 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa 25/100) – za jedną tonę materiału.
 2. Przedmiot sprzedaży złożony jest na terenie posesji w miejscowości Krajów (gmina Krotoszyce). Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Osoba do kontaktu — Piotr Stępniak tel. 733 442 298.
 3. W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę, umowa może zostać zawarta z oferentem, który pierwszy złożył ofertę. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zarząd Powiatu Legnickiego zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy pomimo złożenia oferty na zakup mienia.
 5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Inne informacje:

Data wystawienia przez Sprzedającego faktury oraz wydania przedmiotu sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po wyłonieniu Nabywcy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia materiałów przelewem na rachunek Powiatu Legnickiego nr 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. W tytule przelewu należy napisać „Zaplata za materiały pozostałe z rozbiórki drogi powiatowej nr 2206D”. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i wystawieniu faktury.

                                             Starosta Legnicki
                                                    Adam Babuśka