Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

 

Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu
 2. dowód rejestracyjny pojazdu

W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

 1. tablice rejestracyjne lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o ich braku;
 2. uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji dóbr kultury;
 3. zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 4. dowód tożsamości;
 5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez reprezentanta, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:

 1. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 2. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego).

 Informacje dodatkowe.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dowód rejestracyjny wydany przez kraje UE nie podlega tłumaczeniu w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;

 

Opłaty za wydanie:

Opłaty za wydanie:

Samochód

Motocykl

Motorower

Pozwolenie czasowe

13,50zł

15,50zł

13,50zł

Dowód rejestracyjny

54,00zł

54,00zł

54,00zł

Nalepka kontrolna

18,50zł

xxx

xxx

Nalepka legalizacyjna

12,20zł

12,50zł

12,50zł

Tablice rejestracyjne

100,00zł

50,00zł

30,00zł

Opłata ewidencyjna

2,00zł

1,50zł

1,50zł

RAZEM

200,50zł

131,50zl

111,50zł

 Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy  49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

 

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej zarejestrowania pojazdu zabytkowego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.  1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016r. poz. 803 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 473 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355
  z późn. zm.,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1161.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód  funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).