Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. pełnomocnictwo

Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu
 2. dowód rejestracyjny pojazdu
  W przypadku pojazdu zabytkowego , zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.
 3. tablice rejestracyjne lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o ich braku;
 4. uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji dóbr kultury;
 5. zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
 6. dowód tożsamości;
 7. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właściciel prowadzi taką działalność - do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl lub aktualny odpis z KRS-u i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku podmiotów gospodarczych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokument do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl
 8.  pełnomocnictwo w przypadku działania przez reprezentanta, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.
  Gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy dodatkowo należy dołączyć:
 9. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 10. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy samochodu osobowego).

Informacje dodatkowe.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dowód rejestracyjny wydany przez kraje UE nie podlega tłumaczeniu w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury o rejestracji i oznaczaniu pojazdów;

Opłaty za wydanie:

 • pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna;
 • dowodu rejestracyjnego 54,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna;
 • nalepki kontrolnej na szybę 18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna;
 • znaków legalizacyjnych 12,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna;
 • samochodowych tablic zabytkowych 100,00 zł
 • motocyklowych tablic zabytkowych 50,00 zł
 • tablic dla motoroweru zabytkowego, w zależności od miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do ich umieszczenia.
  • motorowerowe zwyczajne 30,00zł lub
  • motocyklowe zabytkowe 50,00zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 •  17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej zarejestrowania pojazdu zabytkowego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2017r, poz. 128).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz..23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej – (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm..).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1161.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).