Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu ,
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej)

 Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 2. karta pojazdu;
 3. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
 4. oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, które najczęściej umieszczane jest na fakturze;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub jego kopia bądź oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy – w przypadu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE.
 6. dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej;
 7. dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej;
 8. pełnomocnictwo,(druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy lub przez prokurenta;
 9. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Informacja dodatkowa:

 W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami zamiast dowodu odprawy celnej dopuszcza się wpis w dowodzie własności informujący o numerze, dacie i miejscu dokonania odprawy celnej.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
1. dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).

 Opłaty komunikacyjne:

      

 

za pozwolenie czasowe*      13,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50zł
za pozwolenie czasowe **       18,50zł + opłata ewidencyjna 0,50zł
art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz § 10 ust. 3a i 3b rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
     
za tablice rejestracyjne: samochodowe    80,00 zł
  do przyczep             40,00 zł
  motocyklowe      40,00 zł
  motorowerowe 30,00 zł
  indywidualne      1000,00zł
za znaki legalizacyjne    12,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
za nalepkę kontrolną na szybę     18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
za dowód rejestracyjny   54,00 zł + opłata ewidencyjna 0, 50zł

* art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy
** art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz § 10 ust. 3a i 3b rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
     
Pojazdy samochodowe z wyłączeniem motocykli   178,50zł +2zł opłata ewidencyjna
Motocykle, naczepy, przyczepy, ciągniki rolnicze   120,00zł + 1,50zł opłata ewidencyjna
Motorowery    110,00zł + 1,50zł opłata ewidencyjna

 

Opłaty, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2016r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).