Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu (docx), (pdf),
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na stronie internetowej)

Dokumenty wymagane:

Procedura tradycyjna

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.
 2. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane.
 3. Dokument dotyczący akcyzy lub jego kopia bądź oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy – w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE.
 4. Dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej.
 5. Pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 7. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Procedura elektroniczna za pośrednictwem salonu

Salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub uprawniony przedstawiciel tego salonu niezwłocznie składają wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznymna podstawie art. 73C ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Do wniosku elektronicznego o zarejestrowanie pojazdu należy załączyć w postaci elektronicznej (oryginał lub kopię):

 1. upoważnienie od właściciela pojazdu dla salonu lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu;
 2. dowód nabycia pojazdu;
 3. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane;
 4. dokument dotyczący akcyzy lub jego kopia bądź oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy – w przypadu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE;
 5. dowód odprawy celnej przywozowej – jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej;
 6. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej;
 7. potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Elektroniczny wniosek o rejestracje winien zawierać informację o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na koszt odbiorcy oraz informację o sposobie odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący przez salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego uprawnionego przedstawiciela albo przez właściciela pojazdu, albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy, po przesłaniu ich przez organ rejestrujący na adres salonu sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego uprawnionego przedstawiciela albo na adres do doręczeń, wskazane we wniosku o rejestrację pojazdu.

Informacja dodatkowa:

 1. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 2. w przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego może być zastąpione oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego;
 3. w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami zamiast dowodu odprawy celnej dopuszcza się wpis w dowodzie własności informujący o numerze, dacie i miejscu dokonania odprawy celnej.
 4. w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  1. paszport oraz wiza Schengen lub krajowa, potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna,
  2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 5. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Opłaty komunikacyjne:

Opłaty komunikacyjne Pojazd
samochodowy
Przyczepa,
naczepa
Motocykl,
ciągnik rolniczy
Motorower

Pozwolenie czasowe 13,50zł 13,50zł 13,50zł 13,50zł
Dowód rejestracyjny 54,00zł 54,00zł 54,00zł 54,00zł
Nalepka legalizacyjna 12,50zł 12,50zł 12,50zł 12,50zł
Tablice rejestracyjne 80,00zł 40,00zł 40,00zł 30,00zł
RAZEM 160,00zł 120,00zł 120,00zł 110,00zł

W przypadku motoroweru kategorii L2e, motocykla kategorii L5e oraz pojazdów samochodowych innych kategorii L6e i L7e, gdy pojazdy te posiadają fabrycznie dostosowane miejsce do umieszczenia  z przodu pojazdu drugiej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty za te tablice – odpowiednio 80,00zł i 60,00zł

Za wydanie tablic indywidualnych będących tablicami motocyklowymi w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e gdy pojazdy te posiadają fabrycznie dostosowane miejsce do umieszczenia  z przodu pojazdu drugiej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty za te tablice w wysokości 1000,00zł.

Za wydanie wtórnika tablicy indywidualnej motocyklowej pojazdu kategorii L5e, L6e, L7e, , gdy pojazdy te posiadają fabrycznie dostosowane miejsce do umieszczenia  z przodu pojazdu drugiej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty za te tablice w wysokości 80,00zł.

Za wydanie wtórnika tablic tymczasowych dla pojazdów kategorii L5e, L6e, L7e  gdy pojazdy te posiadają fabrycznie dostosowane miejsce do umieszczenia  z przodu pojazdu drugiej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty za te tablice w wysokości 24,00zł.

Opłaty wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

UWAGA! Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy (przejdź)

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców