Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu
 2. pełnomocnictwo

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu


Załączniki:

 1.  zaświadczenie o  demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, lub
 2. oświadczenie o kradzieży pojazdu złożone przez właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,  bądź
 3. oświadczenie lub inny dokument  potwierdzający zbycie pojazdu za granicą lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 4. dokument potwierdzający  fakt zniszczenia  ( kasacji ) pojazdu za granicą,
 5. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,.
 6. dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć unieważnione

 1. dowód rejestracyjny,
 2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 3. tablice rejestracyjne,
 4. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

 

Informacje dodatkowe

Obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych nie dotyczy przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu jego wywozu i zbycia za granicą.

Zwrot tablic rejestracyjnych nie jest wymagany w przypadku kradzieży pojazdu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych, jeżeli są one wymagane do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, właściciel składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeżeli organ rejestrujący nie posiada tłumaczenia analogicznego dokumentu z państwa, w którym pojazd został oddany do demontażu.

W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

 

Pojazd wyrejestrowany nie podlega ponownej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 1. odzyskanego po kradzieży
 2. zabytkowego,
 3. mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 4. ciągnika i przyczepy rolniczej,
 5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Opłata skarbowa:

 •  za wydanie decyzji w wysokości 10 zł
 •  za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo  na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1088.z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018r., poz.578 z późn .zm..),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U.  z 2002r.Nr 44, poz.419 z późn. zm.),