Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Załączniki:

W przypadku demontażu pojazdu:

 1. Dowód rejestracyjny,
 2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie (zwalnia się z obowiązku przedłożenia tłumaczenia zaświadczenia potwierdzającego demontaż pojazdu za granicą RP w państwach członkowskich – w sytuacji, gdy organ rejestrujący posiada analogiczne tłumaczenia dokumentów z tego państwa).
 3. Tablice rejestracyjne.

W przypadku kradzieży pojazdu:

 1. Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego).
 2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
 3. Dowód rejestracyjny.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

 1. Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, i dokumenty pojazdu, jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy.
 2. Dowód rejestracyjny.
 3. Tablice rejestracyjne.

W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

 1. Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem (zwalnia się z obowiązku przedłożenia tłumaczenia zaświadczenia potwierdzającego demontaż pojazdu za granicą RP w państwach członkowskich – w sytuacji, gdy organ rejestrujący posiada analogiczne tłumaczenia dokumentów z tego państwa).
 2. Dowód rejestracyjny.
 3. Tablice rejestracyjne.

W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:

 1. Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 2. Dowód rejestracyjny.
 3. Tablice rejestracyjne.
 4. Dokument potwierdzający wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 1. Dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu).
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, za wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organ.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacje dodatkowe

 • Obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych nie dotyczy przypadku wyrejestrowania pojazdu z powodu jego wywozu i zbycia za granicę, chyba że właściciel pojazdu wnioskuje o czasową rejestrację pojazdu z powodu wywozu pojazdu za granicę.
 • Zwrot tablic rejestracyjnych nie jest wymagany w przypadku kradzieży pojazdu.
 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, jeżeli są one wymagane do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, właściciel składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 • W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, jeżeli organ rejestrujący nie posiada tłumaczenia analogicznego dokumentu z państwa, w którym pojazd został oddany do demontażu.
 • W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
 • W przypadku, gdy właściciel pojazdu nie złoży wniosku o wyrejestrowanie, organ rejestrujący po upływie 30 dni wyrejestruje pojazd z urzędu po przesłaniu przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu kopii zaświadczenia o demontażu pojazdu.
 • Pojazd wyrejestrowany nie podlega ponownej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
  1. odzyskanego po kradzieży,
  2. zabytkowego,
  3. mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
  4. ciągnika i przyczepy rolniczej,
  5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Opłata skarbowa:

 • od decyzji za wyrejestrowanie pojazdu – 10 zł (wyjątkiem jest przypadek trwałej i zupełnej utraty pojazdu)
 • za pełnomocnictwo lub prokurę albo jego odpis, wypis lub kopię - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie na stanowisku obsługi
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 9. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności