Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – zaświadczenie.

Informuje się, że w oparciu o art. 37a ust. 1a, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444) informacje dotyczące objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy o lasach mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.

Dotyczy podmiotów (zakłady, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne), których działki zlokalizowane są na terenie Powiatu Legnickiego.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (docx), (pdf).
  2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeni.
  4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Opłaty

Przed wydaniem zaświadczenia koniecznym jest uiszczenie opłaty – 17 zł za każdą działkę ewidencyjną (art1.ust.1.pkt1 lit b ustawy  z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz.U. z 2019, poz. 1000 z późniejszymi zmianami), oraz 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono Pełnomocnika) wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

Należną opłatę uiszcza się:

  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
  • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

Miejsce składania

Wnioskodawca składa dokumenty osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Starostwa lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Podstawa prawna

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Organ administracji przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające wydłużające czas oczekiwania na zaświadczenie. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257).

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje a drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Kontakt

Stanowisko ds. ochrony przyrody, p.333, tel. 76 72 43 419.