Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3

Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – zaświadczenie.

Dotycz podmiotów ( zakłady, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne), których działki zlokalizowane są na terenie Powiatu Legnickiego.

Wnioskodawca składa:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  2. Oryginał pełnomocnictwa ( jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z a wydanie zaświadczenia oraz potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo ( jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Przed wydaniem zaświadczenia koniecznym jest uiszczenie opłaty – 17 zł, oraz 17 zł za pełnomocnictwo ( jeżeli ustanowiono Pełnomocnika) wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

Należną opłatę uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy

Pl. Słowiański 1 III piętro pokój 344, lub na konto Urzędu Miasta Legnica

Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

Wnioskodawca składa dokumenty osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Starostwa lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe, pl. Słowiański 1, 59 – 220 Legnica

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Organ administracji przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające wydłużające czas oczekiwania na zaświadczenie. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257).

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje a drodze postanowienia, na które służy zażalenie.