Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – zaświadczenie.

Dotyczy podmiotów (zakłady, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne), których działki zlokalizowane są na terenie Powiatu Legnickiego.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (docx), (pdf).
  2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeni.
  4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Opłaty

Przed wydaniem zaświadczenia koniecznym jest uiszczenie opłaty – 17 zł za każdą działkę ewidencyjną (art1.ust.1.pkt1 lit b ustawy  z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz.U. z 2019, poz. 1000 z późniejszymi zmianami), oraz 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono Pełnomocnika) wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

Należną opłatę uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy Pl. Słowiański 1 III piętro pokój 344,

lub na konto Starostwa Powiatowego w Legnicy Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001,

lub na konto Urzędu Miasta Legnica Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

Miejsce składania

Wnioskodawca składa dokumenty osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Starostwa lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Podstawa prawna

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Organ administracji przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające wydłużające czas oczekiwania na zaświadczenie. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257).

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje a drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Kontakt

Stanowisko ds. ochrony przyrody, p.333, tel. 76 72 43 419.