Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

 1. wniosek
 2. pełnomocnictwo

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • dokumenty potwierdzające nabyciu pojazdu – faktury, umowy itd.,
 • karta pojazdu

Załączniki:

 • dokument tożsamości;
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta

Dodatkowe informacje.

Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny
 • umowa o dożywocie,
 • faktura VAT,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może stanowić podstawy do zgłoszenia o jego zbyciu. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu może być przyjęte dopiero w chwili zbycia pojazdu przez komis na rzecz nowego właściciela, którego dane umieszcza się w oświadczeniu o zbyciu pojazdu.

UWAGA

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 140mb:

 • kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 ustawy nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadomi starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000zł.

Obowiązek zawiadomienia starosty dotyczy każdego ze współwłaścicieli pojazdu. Każdy ze współwłaścicieli pojazdu, który nie dopełni obowiązku będzie podlegał karze pieniężnej (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej)

Zgłoszenia nabycia pojazdu nie należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, ani za pośrednictwem e-PUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) ponieważ zawiadomienie o nabyciu pojazdu ma być udokumentowane w karcie pojazdu, również przed jego dalszą sprzedażą bez zamiaru rejestracji.

W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
 • dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Opłaty:

Nie pobiera się opłat za przyjęcie zawiadomienia o nabyciu pojazdu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł – w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

Należną opłatę uiszcza się:

 • bezpośrednio na stanowisku obsługi kartą płatniczą,
 • lub w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy Pl. Słowiański 1 III piętro pokój 344,
 • lub na konto Starostwa Powiatowego w Legnicy Nr 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001,
 • lub na konto Urzędu Miasta Legnica Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

 

Termin załatwienia sprawy:

Przyjęcie i potwierdzenie zgłoszenia nabycia pojazdu następuje niezwłocznie, po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis stosownej adnotacji w karcie pojazdu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r., poz. 1990 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 1088.z późn. zm.).