Organ właściwy

Zarząd Powiatu w Legnicy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Podawcze, Parter, pok. 2, w godzinach: od 730 do 1530.

Wnioski

Druki dostępne są w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, I Piętro, pok. 119 i 136, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Podstawa prawna

 • art. 40 ust.1, ust.2 pkt 1 i pkt 2, ust.3, ust.5, ust.8, ust. 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
 • §1 i 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • uchwała Rady Powiatu Legnickiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty

Załączniki
 1. plan orientacyjny z oznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego (skala 1:25 000 lub 1:50 000).
 2. oświadczenie o ( w zależności od prowadzonej inwestycji):
  • - posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę* obiektu umieszczanego w pasie drogowym
  • - zgłoszeniu: budowy* /prowadzonych robót* właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
  • - wykonywane roboty nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia na budowę z uwagi na spełnienie art. 29a Prawa budowlanego*
 3. kopia mapy w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją i wymiarami urządzenia lub obiektu (powierzchnie rzutu z góry) w granicach pasa drogowego
 4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 5. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego

Opłaty skarbowe

17zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłaty skarbowej dokonuje się w KASIE - pok. 344, III p. w budynku Starostwa Powiatowego lub na rachunek

URZĘDU MIASTA W LEGNICY, Pl. Słowiański 8,
Nr konta: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń obcych niezwiązanych z funkcjonowaniem i potrzebami drogowymi pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych wg uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wyliczone opłaty wg decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych dokonuje się:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, Wydział Dróg i Mostów w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Decyzje zezwalające na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym można odebrać u pracownika prowadzącego sprawę (pok. 136).

Roboty budowlane można rozpocząć po spełnieniu łącznie wszystkich wymagań wskazanych w pouczeniu decyzji tj.:

 • uzgodnieniu projektu budowlanego u Zarządcy drogi
 • uzyskaniu i uostatecznieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 Prawa budowlanego) lub spełnieniu Art. 29a Prawa budowlanego wg, którego wykonywane roboty nie wymagają zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Decyzja staje się ostateczna jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, nie zostaje wniesione odwołanie którejkolwiek ze stron.
 • uzyskaniu przez Inwestora odrębnego zezwolenia w formie decyzji administracyjnej uprawniającego go do zajęcia pasa drogowego pod wykonanie zamierzanej inwestycji na 30 dni przed jego zajęciem. (Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót* i umieszczenia urządzeń* w pasie drogowym).

Za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi bez zezwolenia Zarządcy drogi pobiera się, na podstawie art.40 ust.12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, kary pieniężne o wartości dziesięciokrotnej opłaty naliczonej na podstawie art. 40 ust.4 i 5.

Zajęcie pasa drogowego dokonuje się na podstawie wydanego zezwolenia i protokolarnego przekazania pasa drogowego przez przedstawicieli Zarządcy drogi. Po wykonanych pracach pas drogowy jest zdawany przez Zajmującego Zarządcy drogi protokolarnie.